Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

OGŁOSZENIE O NABORZE

Czcionka:

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaczowie

ogłasza otwarty i konkurencyjny
nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Sekcji Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Rynek 2/3, 37-600 Lubaczów

 

1. Jednostka:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 4, 37-600 Lubaczów

2. Oferowane stanowisko:

Referent

3. Komórka organizacyjna:

Sekcja Świadczeń Rodzinnych, ul. Rynek 2/3, 37-600 Lubaczów

4. Data ogłoszenia naboru:

14 grudnia 2016r.

5. Termin składania dokumentów aplikacyjnych:

27 grudnia 2016r.

6. Ilość etatów:

2

7. Wymiar czasu pracy:

pełny wymiar czasu pracy

8. Niezbędne wymagania dla kandydatów:

 

1) obywatelstwo polskie,

2) pełna zdolność do czynności prawych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
3)brak skazania za przestępstwa umyślne lub przestępstwa skarbowe umyślne,
4)nieposzlakowana opinia,

5) wykształcenie wyższe,

6) znajomość zagadnień z zakresu administracji samorządowej,

8)znajomość przepisów prawa w zakresie postępowania administracyjnego,

9)znajomość przepisów w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych, w tym:

a) ustawy o świadczeniach rodzinnych,

b) ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

d) aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,

10)co najmniej półroczne doświadczenie zawodowe (staż, praktyka, zatrudnienie w ramach umowy o pracę, itp.) w zakresie świadczeń rodzinnych lub świadczeń wychowawczych,

11)znajomość zasad organizacji pracy biurowej,

12)znajomość zasad instrukcji kancelaryjnej,

13)znajomość obsługi powszechnie stosowanych komputerowych programów biurowych.
14)umiejętność obsługi sprzętu biurowego.

 

9. Dodatkowe wymagania dla kandydatów:

 

1) znajomość przepisów w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, w tym:

a) ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

 

2) znajomość programów komputerowych:

a) do obsługi świadczeń rodzinnych - AMAZIS,

b) do obsługi świadczeń wychowawczych - IZYDA.

 

10. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) prowadzenie spraw, wynikających z ustaw: o świadczeniach rodzinnych i o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, z zachowaniem wszelkich procedur i zasad postępowania wynikających z kodeksu postępowania administracyjnego,

2) obsługa petentów składających wnioski o wyżej wymienione świadczenia,

3) wprowadzanie i aktualizowanie danych w istniejącej bazie danych systemu „AMAZIS” i „IZYDA”,

4) redagowanie decyzji dotyczących świadczeń rodzinnych i wychowawczych,

5) inne zadania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, regulaminów i zarządzeń.

 

11. Informacje o warunkach pracy na stanowisku:

1)praca administracyjno-biurowa,

2)praca z monitorem ekranowym, powyżej dobowego wymiaru czasu pracy,

3)obsługa stron,

4)obsługa urządzeń biurowych,

5)na stanowisku pracy wymagana jest:

a) odporność na stres,

b) obowiązkowość,

c) odpowiedzialność,

d) wysoka kultura osobista,

e) systematyczność, dokładność i rzetelność,

f) umiejętność interpretacji przepisów prawa,

g) umiejętność analitycznego myślenia,

h) umiejętność pracy w zespole,

i) umiejętność organizacji pracy własnej,

j) umiejętność rozwiązywania problemów, związanych z pracą biurową,

k)umiejętność skutecznego komunikowania się i przekazywania informacji.

 

12. Wymagane dokumenty:
 

1) życiorys /CV/,

2) list motywacyjny,

3) kwestionariusz osobowy,

4) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

5) zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie kandydata,

6) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

7)kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,

8) kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń z dotychczasowych miejsc pracy,
9)
dokument potwierdzający co najmniej 6 – miesięczne doświadczenie zawodowe (staż, praktyka, zatrudnienie w ramach umowy o pracę, itp.)w realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i wychowawczych,

10)kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014, poz. 1202).

 

12. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty (z oznaczeniem nadawcy)należy:

1) składać w zamkniętej kopercie do dnia 27 grudnia 2016r. do godz. 14.00. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaczowie, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 4 (pokój nr 5)

lub

2) przesłać pocztą do dnia 27 grudnia 2016r. (decyduje data wpływu), na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 4, 37-600 Lubaczów

z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Referenta” .

13. Informacje dodatkowe:

1) kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani pisemnie lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,

2) informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i pod adresem www.mopslubaczow.naszops.pl oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaczowie,

3) wymagane dokumenty: list motywacyjny, życiorys (CV) z opisem dotychczasowej pracy zawodowej, powinny być opatrzone klauzulą:
”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 roku poz. 922 ze zm.) oraz ustawą z dn. 21.11.2008 o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016 roku poz. 902)”,

4) w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaczowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przekroczył 6%.

 

14. UWAGI:

1) dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,

2) kandydaci, których dokumenty nie spełnią wymagań formalnych, nie będą powiadamiani o dalszym toku naboru,

3) dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w wyniku naboru zostaną dołączone do jego akt osobowych w momencie zatrudnienia,

4) dokumenty aplikacyjne kandydatów niewyłonionych w drodze naboru jak również dokumenty , niespełniające wymagań formalnych oraz dokumenty, które wpłynęły po terminie kandydaci mogą odebrać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaczowie przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 4, w terminie 3 miesięcy od zakończenia naboru. Dokumenty nieodebrane w terminie, o którym mowa wyżej, podlegają zniszczeniu.

                                                                                                                                                                                                   Kierownik MOPS Lubaczów

                                                                                                                                                                                                              Renata Meder

http://www.mopslubaczow.naszops.pl/pliki/plik/kwestionariuszosobowydlaosobyubiegajacejsieozatrudnienie-1481715960.pdf

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Maj 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny