Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

PROJEKT SYSTEMOWY 2015

Czcionka:

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr 117032-2015 z dnia 19.05.2015 r.

Do pobrania :

img.iap.pl/s/358/205464/Edytor/File/Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_nr_117032-2015_z_dnia_19_05.zip

 

 

K.271.1.2015                                                                                                          Lubaczów, dnia 4.05.2015 r.

  

Wykonawcy którzy złożyli oferty

- wg rozdzielnika

  

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: K.271.1.2015

Nazwa zadania: Świadczenie dla uczestników projektu „Czas na aktywność w Gminie Miejskiej Lubaczów” realizowanego w ramach priorytetu VII, Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki usług związanych z organizacją: szkoleń zawodowych, treningu kompetencji i umiejętności społecznych, poradnictwa grupowego w zakresie podniesienia umiejętności społeczno-zawodowych – Etap III

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę:

 

Część I: Zdobywanie nowych kompetencji i umiejętności zawodowych (szkolenia zawodowe) – 6 rodzajów kursów dla 10 osób złożoną przez Wykonawcę:

Zakład Doskonalenia Zawodowego - Rzeszów

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Lubaczowie

ul. Rynek 25

37-600 Lubaczów

Uzasadnienie wyboru: Najkorzystniejsza oferta, niepodlegająca odrzuceniu

Powyższa oferta, złożona została na kwotę 28 800,00 zł i otrzymała najwyższą liczbę punktów: 80

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

W prowadzonym postępowaniu złożono następującą ofertę:

 

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

Punkty w kategorii cena

 

Punkty w kategorii Doświadczenie Wykonawcy

Łączna liczba punktów

 

 

3

Zakład Doskonalenia Zawodowego – Rzeszów

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Lubaczowie

ul. Rynek 25, 37-600 Lubaczów

28 800,00 zł

80 pkt

0 pkt

80 pkt

 

Część II : Trening kompetencji i umiejętności społecznych w zakresie budowy pozytywnej samooceny i umiejętności komunikacyjnych złożoną przez Wykonawcę:

RAJOS CONSULTING

Rafał Stelmasik

ul. C.K. Norwida 1

37-550 Radymno

 

Uzasadnienie wyboru: Najkorzystniejsza oferta, niepodlegająca odrzuceniu

Powyższa oferta, złożona została na kwotę 2 423,00 zł i otrzymała najwyższą liczbę punktów: 100

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

 

Punkty w kategorii cena

 

 

Punkty w kategorii Doświadczenie Wykonawcy

 

Łączna liczba punktów

1

B.A.T.N.A.

Firma Szkolno – Usługowa

Joanna Buława

ul. PCK 2

35-060 Rzeszów

 

4 370,00 zł

Oferta odrzucona

w trybie art. 89 ust. 1 pkt 5, w związku z art. 24 ust. 4

2

ORBE sp. z o.o.

Os. Bohaterów Września 1A/C

31-620 Kraków

 

4 194,00 zł

46,22 pkt

0 pkt

46,22 pkt

 

 

3

Zakład Doskonalenia Zawodowego – Rzeszów

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Lubaczowie

ul. Rynek 25, 37-600 Lubaczów

 

3 900,00 zł

49,70 pkt

0 pkt

49,70 pkt

4

Centrum Doradztwa i Edukacji w Kielcach

ul. Targowa 16a/75

25-520 Kielce

 

3 880,00 zł

Oferta odrzucona

w trybie art. 89 ust. 1 pkt 5, w związku z art. 24 ust. 4

 

5

Agencja Rozwoju Edukacji

Norbert Jasiński

ul. Grzybowska 58

42-200 Częstochowa

 

4 120,00 zł

47,05 pkt

5 pkt

52,05

6

RAJOS CONSULTING

Rafał Stelmasik

ul. C.K. Norwida 1

37-550 Radymno

2 423,00 zł

80 pkt

20 pkt

100 pkt

7

ILLUSTRO

Szkolenia Doradztwo

Grzegorz Rippel

ul. Cygana 4

45-131 Opole

4 350,00 zł

Oferta odrzucona

w trybie art. 89 ust. 1 pkt 5, w związku z art. 24 ust. 4

 

9

Agencja Rozwoju Roztocza

Sp. z o.o. 6

ul. Łaszczowiecka 9

22-600 Tomaszów Lubelski

4 400,00 zł

44,05 pkt

20 pkt

64,05 pkt

 

Część III: Poradnictwo grupowe w zakresie podniesienia umiejętności społeczno-zawodowych złożoną przez Wykonawcę:

RAJOS CONSULTING

Rafał Stelmasik

ul. C.K. Norwida 1

37-550 Radymno

 

Uzasadnienie wyboru: Najkorzystniejsza oferta, niepodlegająca odrzuceniu

Powyższa oferta, złożona została na kwotę 1 593,00 zł i otrzymała najwyższą liczbę punktów: 90

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

Punkty w kategorii cena

 

Punkty w kategorii Doświadczenie Wykonawcy

 

Łączna liczba punktów

1

B.A.T.N.A.

Firma Szkolno – Usługowa

Joanna Buława

ul. PCK 2

35-060 Rzeszów

2 020,00 zł

 

Oferta odrzucona

w trybie art. 89 ust. 1 pkt 5,

w związku z art. 24 ust. 4

 

2

ORBE sp. z o.o.

Os. Bohaterów Września 1A/C

31-620 Kraków

2 043,00 zł

62,38 pkt

0 pkt

62,38 pkt

3

Zakład Doskonalenia Zawodowego – Rzeszów

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Lubaczowie

ul. Rynek 25, 37-600 Lubaczów

2 500,00 zł

50,98 pkt

0 pkt

50,98 pkt

4

Centrum Doradztwa i Edukacji w Kielcach

ul. Targowa 16a/75

25-520 Kielce

2 020,00 zł

Oferta odrzucona

w trybie art. 89 ust. 1 pkt 5, w związku z art. 24 ust. 4

 

5

Agencja Rozwoju Edukacji

Norbert Jasiński

ul. Grzybowska 58

42-200 Częstochowa

1 864,00 zł

63,37 pkt

5 pkt

68,37 pkt

6

RAJOS CONSULTING

Rafał Stelmasik

ul. C.K. Norwida 1

37-550 Radymno

1 593,00 zł

80 pkt

10 pkt

90 pkt

7

ILLUSTRO

Szkolenia Doradztwo

Grzegorz Rippel

ul. Cygana 4

45-131 Opole

1 950,00 zł

Oferta odrzucona

w trybie art. 89 ust. 1 pkt 5, w związku z art. 24 ust. 4

8

KM PERSONA Elżbieta Koładczyk

Aleja Cisowa 54, Marianów

05-084 Leszno

1 800,00 zł

71 pkt

0 pkt

71 pkt

 

2. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu odrzucono cztery oferty w trybie art. 89 ust. 1 pkt 5, w związku z art. 24 ust. 4.

3. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wykluczono czterech Wykonawców, a ich ofertę, na podstawie art. 24 ust. 4, uznaje się za odrzuconą.

Uzasadnienie faktyczne wykluczenia Wykonawcy, który złożyli oferty na Część II i III:

  1. B.A.T.N.A. Firma Szkolno – Usługowa Joanna Buława, ul. PCK 2, 35-060 Rzeszów

  2. Centrum Doradztwa i Edukacji w Kielcach, ul. Targowa 16a/75, 25-520 Kielce

  3. ILLUSTRO Szkolenia Doradztwo Grzegorz Rippel, ul. Cygana 4, 45-131 Opole

  4. KM PERSONA Elżbieta Koładczyk, Aleja Cisowa 54, Marianów, 05-084 Leszno

Zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia sprecyzował warunki udziału w postępowaniu tj: Rozdział VI pkt 2 litera b) SIWZ tj: Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 5 do SIWZ); - kadra posiadająca uprawnienia, wykształcenie, wiedzę doświadczenie umożliwiające prowadzenie wymienionych w niniejszej specyfikacji szkoleń zawodowych, min. 2 lata pracy w zawodzie, doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, umiejętności społeczne – potwierdzone zaświadczeniami lub innymi dokumentami.

Do oferty Wykonawcy dołączyli wykaz osób bez potwierdzenia zaświadczeniami lub innymi dokumentami min. 2 lata pracy w zawodzie (psychologa), doświadczenie w prowadzeniu szkoleń. W dniu 01.04.2015 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów, wyznaczając termin na ich uzupełnienie do dnia 08.04.2015 r. W wymienionym wyżej terminie do Zamawiającego nie wpłynęły wymagane dokumenty i w związku z powyższym Wykonawcy zostali wykluczony z postępowania w oparciu o art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, a jego oferta, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5, w związku z art. 24 ust. 4, uznaje się za odrzuconą.

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że termin określony zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta – nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

 

                                                                                                                       Kierownik
                                                                                                               MOPS w Lubaczowie
                                                                                                                mgr Renata Meder
    

 

 

 

Otrzymują:

  1. Wykonawcy którzy złożyli oferty - wg rozdzielnika

  2. Strona internetowa MOPS w Lubaczowie

  3. Tablica ogłoszeń

  4. a/a

 

 

 

 

K.271.1.2015                                                                                        Lubaczów, dnia 23.03.2015 r.

 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadania: Świadczenie dla uczestników projektu „Czas na aktywność w Gminie Miejskiej Lubaczów” realizowanego w ramach priorytetu VII, Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, usług szkoleniowych na terenie miasta Lubaczowa tj. szkoleń zawodowych, treningu kompetencji i umiejętności społecznych, poradnictwa grupowego w zakresie podniesienia umiejętności społeczno-zawodowych – Etap III

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości:

część I 28 326,87 zł brutto,

część II 4 000,00 zł brutto,

część III 2 000,00 zł brutto.

 

Informuje, że w dniu 23.03.2015 r. o godzinie 10:15 odbyło się otwarcie ofert. Złożono następujące oferty:

 

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

Część I

Część II

Część III

1

B.A.T.N.A.

Firma Szkolno – Usługowa

Joanna Buława

Ul. PCK 2

35-060 Rzeszów

-

4 370,00 zł

2 020,00 zł

2

ORBE sp. z o.o.

Os. Bohaterów Września 1A/C

31-620 Kraków

-

4 194,00 zł

2 043,00 zł

3

Zakładem Doskonalenia Zawodowego - Rzeszów

Ośrodkiem Kształcenia Zawodowego w Lubaczowie

ul. Rynek 25

37-600 Lubaczów

28 800,00 zł

3 900,00 zł

2 500,00 zł

4

Centrum Doradztwa i Edukacji w Kielcach

ul. Targowa 16a/75

25-520 Kielce

-

3 880,00 zł

2 020,00 zł

5

Agencja Rozwoju Edukacji

Norbert Jasiński

ul. Grzybowska 58

42-200 Częstochowa

-

4 120,00 zł

1 864,00 zł

6

RAJOS CONSULTING

Rafał Stelmasik

ul. C.K. Norwida 1

37-550 Radymno

-

2 423,00 zł

1 593,00 zł

7

ILLUSTRO

Szkolenia Doradztwo

Grzegorz Rippel

ul. Cygana 4

45-131 Opole

-

4 350,00 zł

1 950,00 zł

8

KM PERSONA Elżbieta Koładczyk

Aleja Cisowa 54, Marianów

05-084 Leszno

-

-

1 800,00 zł

9

Agencja Rozwoju Roztocza Sp. z o.o.

ul. Łaszczowiecka 9

22-600 Tomaszów Lubelski

-

4 400,00 zł

-

 

 

                                                                                                                        Kierownik
                                                                                                               MOPS w Lubaczowie
                                                                                                                mgr Renata Meder
       

 

 

Informacja została udostępniona

na tablicy MOPS Lubaczów

od dnia 23.03.2015 r. do dnia …………..


    

 

                                                                                       
K.271.1.2015                                                                         Lubaczów, z dnia 11.03.2015 r.


                               OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
Świadczenie dla uczestników projektu „Czas na aktywność w Gminie Miejskiej Lubaczów” realizowanego w ramach  priorytetu VII, Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, usług szkoleniowych na terenie miasta Lubaczowa tj. szkoleń zawodowych,  treningu kompetencji i umiejętności społecznych, poradnictwa grupowego w zakresie podniesienia umiejętności społeczno-zawodowych  – Etap III


Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaczowie zawiadamia o wszczęciu postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego.

1) Nazwa (firma) i adres  zamawiającego:
Miejski  Ośrodek    
Pomocy Społecznej w Lubaczowie
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 4   
37-600 Lubaczów

mops.lubaczow.iap.pl
biuro@mops.lubaczow.pl
godz. urzędowania: 7.30 - 15.30
tel.: 16 632 90 45, fax: 16 632 91 65

2) Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

3)  Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.mops.lubaczow.iap.pl

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaczowie, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 4, 37-600 Lubaczów lub za zaliczeniem pocztowym.
 
4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
4.1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie kursów i szkoleń przewidzianych  w projekcie „Czas na aktywność w Gminie Miejskiej Lubaczów” realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaczowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Opis uczestników: W projekcie weźmie udział 10 uczestników. Cel pracy z grupą: aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

4.2 Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
Część I :
1. Zdobywanie nowych kompetencji i umiejętności zawodowych (szkolenia zawodowe) – 6 rodzajów kursów dla 10 osób tj:
Kurs 1: Profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i komputera
Ilość osób: 2
Ilość godzin: 180
Miejsce szkolenia: na terenie miasta Lubaczowa
Termin: kwiecień – lipiec 2015 r.
Program kursu: nauka zawodu sprzedawcy – handlowca z umiejętnością obsługi kas fiskalnych i komputera

Kurs 2: Opiekun w domu pomocy społecznej
Ilość osób: 2
Ilość godzin: 180
Miejsce szkolenia: na terenie miasta Lubaczowa
Termin: kwiecień – lipiec 2015 r.
Program kursu: nauka zawodu opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej

Kurs 3: Kucharz
Ilość osób: 2
Ilość godzin: 200
Miejsce szkolenia: na terenie miasta Lubaczowa
Termin: kwiecień – lipiec 2015 r.
Program kursu: nauka zawodu kucharza

Kurs 4: Pracownik ds. kadr i płac z elementami księgowości
Ilość osób: 2
Ilość godzin: 200 
Miejsce szkolenia: na terenie miasta Lubaczowa
Termin: kwiecień – lipiec 2015 r.
Program kursu: nauka prowadzenia spraw kadrowych, naliczania wynagrodzeń oraz podstaw księgowości

Kurs 5: Magazynier z obsługą wózków widłowych,  komputera i kasy fiskalnej
Ilość osób: 1
Ilość godzin: 130
Miejsce szkolenia: na terenie miasta Lubaczowa
Termin: kwiecień – lipiec 2015 r.
Program kursu: nauka zawodu magazyniera wraz z obsługą wózka widłowego, komputera i kasy fiskalnej

Kurs 6: Krawiec
Ilość osób: 1
Ilość godzin: 150
Miejsce szkolenia: na terenie miasta Lubaczowa

Termin: kwiecień – lipiec 2015 r.
Program kursu: nauka kroju i szycia

Część II :

Trening kompetencji i umiejętności społecznych w zakresie budowy pozytywnej samooceny  i umiejętności komunikacyjnych

Zajęcia grupowe w formie warsztatów prowadzonych przez psychologa
Ilość osób: 10
Ilość godzin: 40
Miejsce szkolenia: na terenie miasta Lubaczowa
Termin: lipiec – sierpień 2015 r.
Program treningu: podstawy psychologii zmiany, podstawy komunikacji interpersonalnej, aktywne słuchanie, udzielanie i przyjmowanie informacji zwrotnych, rozwiązywanie konfliktów, radzenie sobie ze stresem i złością, nauka wyrażania uczuć, rozwiązywania problemów osobistych i zachowania w sytuacjach trudnych, asertywność, poznanie „grupy wsparcia” jako metody radzenia sobie ze stresem, łagodzenie skutków długotrwałego pozostawania bez pracy.

Część III :
Poradnictwo grupowe w zakresie podniesienia umiejętności społeczno-zawodowych
Ilość osób: 10 (jedna grupa)
Ilość godzin: 20
Miejsce szkolenia: na terenie miasta Lubaczowa
Termin:  sierpień - wrzesień  2015 r.
Program kursu: nauka pisania CV, listu motywacyjnego, autoprezentacji, zachowania podczas rozmowy kwalifikacyjnej.


4.3 Godzina zegarowa kursu liczy 60 min i obejmuje 45 min. zajęć oraz przerwę liczącą średnio 15 min.

4.4 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości i rodzaju szkoleń. Harmonogram kursów należy ustalić i przedstawić do akceptacji kierownikowi MOPS Lubaczów przed podpisaniem umowy.

4.5 Blok szkoleniowy należy zakończyć spotkaniem podsumowującym z wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu. Kursy zawodowe należy zakończyć  wydaniem certyfikatu potwierdzającego ukończenie szkolenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 31 poz. 216  z późniejszymi zmianami). Wydane certyfikaty i zaświadczenia muszą zawierać aktualne logo Kapitału Ludzkiego, Unii Europejskiej, oraz informację, że projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

4.6 Wykonawca zapewnia: sale szkoleniowe, sprzęt dydaktyczny i audiowizualny, materiały szkoleniowe dla wszystkich uczestników (oznakowane aktualnym logo POKL, Unii Europejskiej oraz opatrzone informacją, że projekt jest realizowany przez MOPS Lubaczów i współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego) zgodne z tematyką szkolenia oraz przed każdym spotkaniem poinformuje beneficjentów, że szkolenia organizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaczowie     i współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego prawa autorskie do materiałów dydaktycznych przygotowanych przez niego do celów realizacji szkoleń będących przedmiotem niniejszego zamówienia. Każdy uczestnik szkolenia musi otrzymać przed każdym blokiem szkoleniowym harmonogram szkolenia w formie papierowej i materiały dydaktyczne  w formie papierowej.

4.7 Wykonawca jest zobowiązany przygotować i prowadzić  w wersji papierowej dokumentację kursu (oznakowaną aktualnym logo POKL, Unii Europejskiej oraz opatrzoną informacją, że projekt jest realizowany przez MOPS Lubaczów i współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego),   w tym listy obecności uczestników, plany zajęć, listy odbioru materiałów szkoleniowych, certyfikatów  i zaświadczeń i po zakończeniu bloku szkoleniowego przekazać Zamawiającemu listy obecności uczestników, kserokopie wydanych certyfikatów, potwierdzenia odbioru zaświadczeń,  certyfikatów i materiałów szkoleniowych.

4.8 Wykonawca zapewnia kadrę o odpowiednim wykształceniu i doświadczeniu w prowadzeniu szkoleń  i pozostałych zajęć tj. do realizacji:
- kursów zawodowych: kadra posiadająca uprawnienia, wykształcenie, wiedzę doświadczenie  umożliwiające prowadzenie wymienionych w niniejszej specyfikacji szkoleń, min. 2 lata pracy w zawodzie, doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, potwierdzone zaświadczeniami lub innymi dokumentami,
- do realizacji: treningu kompetencji i umiejętności społecznych w zakresie budowy pozytywnej samooceny i umiejętności komunikacyjnych oraz poradnictwa grupowego w zakresie podniesienia umiejętności społeczno-zawodowych - psycholog min. 2 lata pracy w zawodzie, doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z osobami bezrobotnymi, potwierdzone zaświadczeniami lub innymi dokumentami.

4.9 W wyjątkowych sytuacjach Zamawiający dopuszcza wymianę kadry na osoby o podobnych lub wyższych kwalifikacjach. Wymaga to niezwłocznego uzgodnienia z Zamawiającym oraz dostarczenia do Zamawiającego w terminie trzech dni stosownej informacji i dokumentów potwierdzających kwalifikacje nowej osoby.
10. Do kontaktu z Zamawiającym Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za dbałość o wysoką jakość zajęć i upoważnioną do podejmowania wiążących decyzji w kwestiach związanych z realizowanymi szkoleniami.

4.11 Zamawiający wymaga aby szkolenia odbywały się w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku.           

4.12 Uczestnikom należy zapewnić odpowiednie warunki BHP oraz
1) w czasie realizacji kursów zawodowych i treningu kompetencji i umiejętności społecznych, każdego dnia w czasie przerwy wyżywienie tj.
- kawa (bez ograniczeń),
- herbata (bez ograniczeń),
- cukier (bez ograniczeń),
- mleko (bez ograniczeń),
- ciastka kruche (bez ograniczeń),
- ciepły posiłek,
2) w czasie realizacji poradnictwa grupowego w zakresie podniesienia umiejętności społeczno-zawodowych:
- kawa (bez ograniczeń),
- herbata (bez ograniczeń),
- cukier (bez ograniczeń),
- mleko (bez ograniczeń),
- ciastka kruche (bez ograniczeń),

4.13 Sala szkoleniowa powinna mieć powierzchnię nie mniejszą niż 25m2,  być wyposażona w stoliki i miejsca siedzące dla każdej osoby biorącej udział w szkoleniu, być przystosowana do szkolenia co najmniej 10 osób, oświetlona światłem naturalnym, ogrzewana i przewietrzana oraz odizolowana od innych pomieszczeń. W sali szkoleniowej należy umieścić widoczne logo Kapitału Ludzkiego oraz Unii Europejskiej, informację, o nazwie szkolenia, czasie jego trwania oraz  współfinansowaniu projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego.

4.14 Wykonawca pokrywa koszty niezbędnych badań lekarskich uczestników danego szkolenia, ubezpiecza uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (podczas szkolenia, w drodze na szkolenie i ze szkolenia).

4.15. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia sprawozdania podsumowującego każdy blok szkoleniowy. Sprawozdanie powinno zawierać określenie celów, podjęte działania i osiągnięte rezultaty (na zajęciach indywidualnych i grupowych), a także do rozprowadzenia i zebrania ankiet ewaluacyjnych w wersji papierowej po każdym bloku szkoleniowym, podsumowania ankiet w wersji papierowej po każdym bloku szkoleniowym.

4.16. Wykonawca umożliwi przeprowadzenie niezapowiedzianych kontroli realizowanych szkoleń  w miejscu ich przeprowadzania przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego lub Instytucję Pośredniczącą.
 

 

4.17 Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Kod CPV 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego
Kod CPV 80570000-0 usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 

6) Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin wykonania zamówienia: od zawarcia umowy do 15.09.2015 r.


7) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
7.1 Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
- Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zweryfikowanie wymaganych dokumentów,  metodą spełnia - nie spełnia:
- Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1  potwierdzające prawo do ubiegania się o przedmiotowe zamówienie publiczne

7.2 Wiedza i doświadczenie
Wykonawcy spełnią warunek jeżeli wykażą i udokumentują, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych  wykonują, usługi w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia.
Zamawiający żąda, aby Wykonawcy wykazali  wykonanie lub wykonywanie:
- dla części I - co najmniej dwie usługi odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, dla grupy co najmniej 10 osób
- dla części II i III – co najmniej dwie usługi odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, dla grupy co najmniej 10 osób

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zweryfikowanie wymaganych dokumentów,  metodą spełnia - nie spełnia:
- Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie

Uwaga:
Wykaz nie musi zawierać wszystkich usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert lub w całym okresie działalności, jeżeli jest on krótszy niż trzy lata, dowody natomiast mogą dotyczyć tylko najważniejszych usług.
Dowodami dotyczącymi najważniejszych usług określającymi, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie są:
a) poświadczenie;
b) oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia na potwierdzenie jakości wykonania wskazanych usług;
Poświadczenie, w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych, powinno być wydane nie wcześniej, niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi, wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, potwierdzających jakość wykonania wskazanych usług.

W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody poświadczające jakość wykonanych usług wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.

W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U z 2013 r., poz. 231), tj. od dnia 20.02.2013 r., Wykonawca, w miejsce poświadczeń może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług, określone w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).

7.3 Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zweryfikowanie wymaganych dokumentów,  metodą spełnia - nie spełnia:
- Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1, potwierdzające prawo do ubiegania się o przedmiotowe zamówienie publiczne.

7.4 Osoby zdolne do wykonania zamówienia
- Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje osobami  o wymaganych kwalifikacjach i doświadczeniu.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zweryfikowanie wymaganych dokumentów,  metodą spełnia - nie spełnia:
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za przeprowadzenie szkoleń (warsztatów) wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami:
- kadra posiadająca uprawnienia, wykształcenie, wiedzę doświadczenie  umożliwiające prowadzenie wymienionych w niniejszej specyfikacji szkoleń zawodowych, min. 2 lata pracy w zawodzie, doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, umiejętności społeczne – potwierdzone zaświadczeniami lub innymi dokumentami.

7.5 Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokonana oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zweryfikowanie wymaganych dokumentów metodą spełnia – nie spełnia:
-  Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1, potwierdzające prawo do ubiegania się o przedmiotowe zamówienie publiczne.

7.6 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

7.7 Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

7.8 Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

7.9 Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

7.10 Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:
1) jest niezgodna z ustawą
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki,  o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych,
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

7.11 Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – spełnia/ nie spełnia.

8) Informacja na temat wadium:
Nie dotyczy


9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena  - 80 %
Doświadczenie wykonawcy - 20%

10) miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie zamawiającego
Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaczowie
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 4
37-600 Lubaczów
pokój nr 1
do dnia 23.03.2015 r. do godz. 10.00

11) miejsce i termin otwarcia ofert:
w siedzibie zamawiającego
Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaczowie
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 4
37-600 Lubaczów
pokój nr 1
do dnia 23.03.2015 r. do godz. 10.15


12) termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia składania ofert
                      
13) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
nie dotyczy

14) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
nie dotyczy

15) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
nie dotyczy

16) informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa  w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy.
17) Zamawiający nie przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

18)  Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie współfinansowane w ramach priorytetu VII, Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

19) Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia:
53388 – 2015, dnia 11.03.2015 r.
                                                                                                            Kierownik
                                                                                                   MOPS w Lubaczowie
                                                                                                     mgr Renata Meder img.iap.pl/s/358/205464/Edytor/File/Dokumenty_do_pobrania-Ogloszenie_BZP_nr_53388-2015_z_dnia_11_03_2015_r_,_SIWZ_i_zal_.zip

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Maj 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny