Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Rok 2018

Czcionka:

K.271.1.2018                                                                                                                       Lubaczów, dnia 03.01.2019 r.

 

 

OCENA ZŁOŻONYCH OFERT

I ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Numer sprawy: K.271.1.2018

Nazwa zadania: SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W ICH MIEJSCU ZAMIESZKANIA

 

  1. Na podstawie art. 24aa ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j Dz.U.2017 poz. 1579 z późn. zm.) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaczowie informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, złożonym ofertom przyznano punktację w oparciu o kryteria oceny ofert określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto całości usługi

Pkt. w kryt. Cena brutto

Pkt. w kryt. Doświadczenie kadry

Pkt. w kryt. Ilość osób zatrudnionych na umowę o pracę

Łączna punktacja

Doświadczenie kadry

Ilość osób zatrudnionych na umowę o pracę

1

Spółdzielnia Socjalna „SAMARYTANIN”

ul. T. Kościuszki 2A
37-600 Lubaczów

346 021,20 zł

60 pkt.

35 pkt

-

95 pkt.

43260 godz.

-

 

  1. Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j Dz.U.2017 poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Spółdzielnia Socjalna „SAMARYTANIN”

ul. T. Kościuszki 2A, 37-600 Lubaczów

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne zgodnie z kryteriami zawartymi w SIWZ i nie podlega odrzuceniu.

Powyższa oferta, złożona została na kwotę 346 021,20 zł i otrzymała łączną najwyższą liczbę
punktów:
95.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

  1. Zamawiający informuje na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2, że w prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego z Wykonawców, oraz na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 nie odrzucono żadnej z ofert.

 

  1. Zamawiający informuje, że może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94. ust. 1, gdyż w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przypadku trybu przetargu nieograniczonego, złożono tylko jedną ofertę.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego Wykonawcy przysługuje odwołanie – art. 180 ust. 2 ustawy.

 

 

 

 

Kierownik Ośrodka

Renata Meder

 

 

Lubaczów, dnia 31.12.2018 r.

K.271.1.2018

 

 

INFORMACJA

Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Numer sprawy: K.271.1.2018

Nazwa zadania: SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W ICH MIEJSCU ZAMIESZKANIA

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 356 400,00 zł (brutto).

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaczowie informuje, że w dniu 31.12.2018 r. o godzinie 09:15 odbyło się otwarcie ofert. Złożono następujące oferty:

 

Nr oferty

Data wpływu

Godz. wpływu

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto całości specjalistycznej usługi opiekuńczej dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Doświadczenie kadry ( liczba zrealizowanych usług – w godzinach)

Ilość osób zatrudnionych na umowę o pracę

1

28.12.2018

9:30

Spółdzielnia Socjalna „SAMARYTANIN”

ul. T. Kościuszki 2A

37-600 Lubaczów

346 021,20 zł

43260 godz.

-

 

 

Informację udostępniono na tablicy ogłoszeń

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaczowie

od dnia 31.12.2018 r. do dnia …………….....

 

 

 

 

 

K.271.1.2018                                                                                                                                                                                                            Lubaczów, dnia 21.12.2018r.
 
 
 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W ICH MIEJSCU ZAMIESZKANIA”
 
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2017 poz. 1579 z późn. zm.) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaczowie zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
1) Nazwa (firma) i adres  zamawiającego:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaczowie 
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 4,
37-600 Lubaczów 
www.mopslubaczow.naszops.pl
biuro@mops.lubaczow.pl
godz. urzędowania: 7.30 - 15.30
tel.: 16 632 90 45, fax: 16 632 91 65
 
2) Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.
 
3)  Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.mopslubaczow.naszops.pl
 
4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji                   o możliwości składania ofert częściowych:
3.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi:
1) Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia
2) pielęgnacja – jako wspieranie procesu leczenia,
3) rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938):
4) pomoc mieszkaniowa, 
5) zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.
na podstawie: 
a) art. 8 i 9 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t. j. Dz. U. z 2018 r.  poz. 1878),
b) art. 18 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.),
c) Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189 poz. 1598 z późn. zm.) 
 
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 24 osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania,   w łącznym wymiarze   18.308  godzin rocznie.
 
3.2. Świadczeniobiorcami są mieszkańcy Miasta Lubaczowa.
 
3.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 
3.4. Liczba godzin i osób objętych usługami, może ulec zmianie i nie można jej określić dokładnie ze względu na specyfikację zamówienia, którą cechuje zmienność potrzeb klientów z uwagi na zmieniający się ich stan zdrowia. Zamawiający zastrzega, iż nie będzie  ponosił żadnej odpowiedzialności, jeżeli tylko cześć ww. godzin przedmiotu zamówienia będzie zrealizowana, w  zależności od wysokości posiadanych środków w roku budżetowym oraz w zależności od potrzeb wynikających ze zmiany okoliczności powodujących przyznanie świadczenia. 
3.5. Miejsce świadczenia usług:  miasto Lubaczów, w miejscu zamieszkania osoby wymagającej pomocy, z wyłączeniem miejsca pobytu w placówce opiekuńczej, szpitalu lub innym ośrodku udzielającym wsparcia.
3.6. Usługi muszą być świadczone indywidualnie u poszczególnych osób, codziennie lub we wskazane dni tygodnia w różnym wymiarze godzin, nie więcej niż 3 godz. dziennie, w przedziale czasowym ustalonym w miesięcznym harmonogramie wykonywania usług i  potwierdzonym w karcie wykonywania usługi. Realizacja usług musi się odbywać w przedziale czasowym od godz.  8:00  do godz. 19:00. 
3.7. Jedna godzina usługi (60 min) jest czasem przeznaczonym do wykonywania czynności bezpośrednio na rzecz świadczeniobiorcy.
3.8. Ustalenia uprawnień osób do korzystania z usług opiekuńczych dokonuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaczowie w  drodze decyzji administracyjnej.
 
3.9. Wymagany termin wykonania usługi - usługa ciągła od dnia podpisania umowy r. do 31.12.2019r. 
 
3.10. Zakres usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi: 
1) Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza: 
a) kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak:
samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w 
tym umiejętności utrzymania i prowadzenia domu, 
dbałość o higienę i wygląd, 
utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy oraz ze społeczności lokalną, 
wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego, 
korzystanie z usług różnych instytucji; 
b) interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym: 
pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych, - poradnictwo specjalistyczne, interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne, 
ułatwienie dostępu do edukacji i kultury, 
doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest 
osoba uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług, 
kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi, 
współpraca z rodziną, kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej,  niepełnosprawnej, 
c) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym:
w uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno-rentowych, 
w wypełnieniu dokumentów urzędowych, 
d) wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, w tym zwłaszcza: 
w szukaniu informacji o pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub alternatywnego zajęcia, w szczególności uczestnictwo w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej, zakładach aktywności zawodowej, środowiskowych domach samopomocy, centrach i klubach integracji społecznej, klubach pracy,
w kompletowaniu dokumentów potrzebnych do zatrudnienia, 
w przygotowaniu do rozmowy z pracodawcą, wspieranie i asystowanie w kontaktach z 
pracodawcą, 
w rozwiązywaniu problemów psychicznych wynikających z pracy lub jej braku, 
e) pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, w tym: 
1) nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków, 
2) pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach, 
3) zwiększanie umiejętności gospodarowania własnym budżetem oraz usamodzielnianie 
4) finansowe; 
 
2) pielęgnacja – jako wspieranie procesu leczenia, w tym: 
a) pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, 
b) uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych, 
c) pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece, 
d) pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych 
 ich stosowania, 
e) w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w użyciu 
środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także w 
utrzymaniu higieny, 
f) pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia, 
g) pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych; 
 
3) rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938): 
a) zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii, 
b) współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego                        i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług; 
 
4) pomoc mieszkaniowa, w tym: 
a) w uzyskaniu mieszkania, negocjowaniu i wnoszeniu opłat, 
b) w organizacji drobnych remontów, adaptacji, napraw, likwidacji barier architektonicznych, 
c) kształtowanie właściwych relacji osoby uzyskującej pomoc z sąsiadami i gospodarzem domu; 
 
5) zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.
 
3.11. Wymagania wobec pracowników Wykonawcy: 
a) specjalistyczne usługi będą świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: 
pracownika socjalnego, 
psychologa, 
pedagoga, 
terapeuty zajęciowego, 
pielęgniarki, 
asystenta osoby niepełnosprawnej, 
specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, 
fizjoterapeuty. 
b) osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż pracy w jednej z następujących jednostek:
szpitalu psychiatrycznym, 
jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 
placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, 
ośrodku terapeutyczno – edukacyjno - wychowawczym, 
zakładzie rehabilitacji, 
innej jednostce niż wymienione wyżej świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 
c) w uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone w pkt. 5 a, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w pkt. 5 b i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje. 
d) osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać udokumentowane przeszkolenie i doświadczenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych usług. 
e) Zamawiający dopuszcza zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia  w przypadkach; 
śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych uniemożliwiających osobom wskazanym do realizacji zamówienia wykonywanie usługi, 
niewywiązywania się osób z należytego wykonywania przedmiotu zamówienia, 
wystąpienia innych przyczyn niezależnych od wykonawcy (np. rezygnacji osób wskazanych do realizacji usług), skutkujących koniecznością zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia, 
Kwalifikacje i doświadczenie nowych osób wyznaczonych przez wykonawcę do realizacji umowy, muszą spełniać warunki zawarte w niniejszej SIWZ. 
 
 
3.12. Obowiązki Wykonawcy usługi:
a) Wykonawca będzie świadczył usługi na podstawie indywidualnych Zleceń na wykonywanie usług przekazywanych przez Zamawiającego, precyzujących zakres usług, termin rozpoczęcia i zakończenia oraz wymiar godzin. Usługi będą świadczone w dni robocze, również w godzinach popołudniowych,
 
b) w wyjątkowych przypadkach możliwe jest zlecenie usługi telefonicznie lub przesłanie zlecenia wykonania usług faksem. Zlecenie takie zostanie następnie potwierdzone przez przekazanie oryginału,
Zlecenia,
 
c) Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do realizacji usługi w ciągu 2 dni od daty otrzymania zlecenia, kierując do ich wykonania osoby o odpowiednim przygotowaniu zawodowym,
 
d) Wykonawca jest zobowiązany do zachowania odpowiedniej jakości i terminowości świadczonych usług,
 
e) Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych od Zamawiającego w związku z realizacją niniejszej umowy, a także przestrzegania przepisów w zakresie  ochrony danych osobowych. Szczegółowe warunki dotyczące powierzenia przetwarzania danych osobowych zostały określone w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 
f) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że usługa jest wykonywana nienależycie, w sposób naruszający postanowienia umowy Wykonawca jest zobowiązany dokonać bezzwłocznie zmiany osoby świadczącej usługi, przy czym kwalifikacje i doświadczenie nowych osób wyznaczonych przez wykonawcę do realizacji umowy, muszą spełniać warunki zawarte w niniejszej SIWZ
 
g) W sytuacji, gdy pracownik Wykonawcy realizujący usługi specjalistyczne nie może ich wykonywać z powodu choroby, urlopu, ustania zatrudnienia czy innych uzasadnionych przyczyn Wykonawca jest zapewnia zastępstwo, przy czym niedopuszczalne jest aby osoby świadczące usługi były z nimi spokrewnione, powinowate lub wspólnie z nimi zamieszkujące oraz, aby w zastępstwie nie świadczyły tych usług osoby z rodziny lub inne niezatrudnione przez Wykonawcę.
 
h) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i terminowość realizowanych usług. Wykonawca będzie kontrolował jakość świadczonych usług w miejscu ich wykonywania nie rzadziej niż raz na pół roku. Z przeprowadzonych kontroli przekaże Zamawiającemu protokół z wnioskami pokontrolnymi. Zamawiający wymaga, aby w przypadku, gdy podczas ww. kontroli Wykonawca stwierdzi konieczność podjęcia działań interwencyjnych, powiadomił o tym fakcie Zamawiającego, podjął niezbędne działania, a następnie przedłożył notatkę służbową w siedzibie Zamawiającego.
 
i) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia i przekazania Zamawiającemu dokumentacji świadczonych usług w formie: 
miesięcznego harmonogramu realizacji specjalistycznych usług - z wyszczególnieniem przedziału czasowego (tj, od godz… do godz..) i liczby godzin usług w poszczególne dni – przedkładanego do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wykonywania usług, 
kart realizacji specjalistycznych usług - z wyszczególnieniem przedziału czasowego (tj, od godz… do godz..) i liczby godzin usług w poszczególne dni - zawierających potwierdzenie wykonania usługi w formie podpisów klienta, 
indywidualnego programu terapeutycznego dla każdego klienta zawierającego zakres usług, stawiane cele i metody realizacji. Program należy sporządzić jednorazowo, w terminie do 1 m-ca od rozpoczęcia pracy z klientem.
miesięcznych sprawozdań z realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych, dołączanych do comiesięcznego rozliczenia usług,  
 
j) Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu dokumentacji:
- miesięcznego harmonogramu świadczenia usług – do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wykonywania usług,
- rozliczenia za każdy miesiąc świadczonych usług, do 5 dnia następnego miesiąca, w formie faktury wraz  z załącznikami: 
szczegółowe rozliczenie usług, zawierające: 
1) imienny wykaz osób, którym świadczono usługi, 
2) nr decyzji administracyjnej przyznającej usługi, 
3) miesięczną liczbę godzin usług przyznanych decyzją administracyjną 
4) miesięczną liczbę godzin usług faktycznie wykonanych 
rozliczenie zbiorcze, zawierające: 
1) rodzaj usług, 
2) liczbę osób objętych pomocą, 
3) łączną liczbę godzin wykonanych usług, 
- wykaz osób, u których usługi nie były świadczone zgodnie z decyzją, z podaniem przyczyn uniemożliwiających realizacje usług w pełnym zakresie. 
 
k) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez pracowników                   w związku z wykonywaniem usług,
l) W przypadku, jeżeli specjalistyczne usługi opiekuńcze będą wykonywane przez terapeutę zatrudnionego na umowę o pracę lub umowę zlecenie także w innym podmiocie niż Wykonawca, usługi mogą być świadczone przez niego tylko na rzecz jednego dziecka lub jednej osoby dorosłej.
Szczegółowe warunki realizacji usług zostały określone  w Załączniku Nr 1 do SIWZ – wzór umowy.
 
3.13. Obowiązki i prawa Zamawiającego 
a) Zamawiający ma prawo do kontroli jakości świadczonych usług, w tym do wglądu w dokumentację prowadzoną przez Wykonawcę. 
b) Zamawiający ma prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym                                                               w przypadku nie wywiązywania się Wykonawcy z warunków umowy. 
 
      4.13.  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
      85140000-2 - Różne usługi w dziedzinie zdrowia
85311100-3 – usługi opieki społecznej dla osób starszych
85311200-4 – usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych
      85312100-0 - Usługi opieki dziennej
 
 
5. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom:
Wykonawca może powierzyć wykonanie części lub całości niniejszego zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
 
5) Informacja o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych  
  
6) Termin wykonania zamówienia:
Usługa ciągła od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 r. 
 
7) Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia:
Wykonawcy muszą spełniać warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 1b ustawy pzp. dotyczące: 
 
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu.
 
2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów, 
Zgodnie z § 3 ust. 4 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych - osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać udokumentowane przeszkolenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych usług. Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana jest w oparciu o oświadczenie Wykonawcy. 
 
2) Zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana jest w oparciu
o oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
z art. 22 ust. 1b Pzp.
b) Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zobowiązany jest wykazać, że do realizacji zamówienia wskaże osoby, które posiadają uprawnienia i doświadczenie określone w ust. 3.11
a i b SIWZ. Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana jest w oparciu
o wskazane osoby do realizacji zamówienia. Załącznik nr 4 do SIWZ: Wykaz osób, Załącznik nr 6 do SIWZ: Wykaz usług
 
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana jest w oparciu o oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1b Pzp.
 
3. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału
w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  w okolicznościach, o których mowa w art. 22 ust. 1b Ustawy Pzp.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy
z warunków określonych w pkt. 1.2) winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy Wykonawcy wspólnie. Warunek określony w pkt.1.1) winien spełniać każdy z Wykonawców. 
5. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.
6. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) jest niezgodna z ustawą,
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3,
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,
4) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia,
5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert ,
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu,
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;
7a) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą;
7b) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
 
7. Wykluczenie Wykonawców z udziału w postępowaniu:
7.1 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców podlegających wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 ustawy.
Dodatkowo Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w oparciu o podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy (pkt 1-8):
a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U.13 poz. 978 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233 z późn. zm.);
b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
c) jeżeli Wykonawca, lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, tj.: urzędujący członek jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnik w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusz w spółce komandytowej lub komandytowo – akcyjnej lub prokurent pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 2 – 4 ustawy z:
- Zamawiającym,
- osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego;
- członkami komisji przetargowej;
- osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy - chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;
d) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 1 – 4 ustawy, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania,
e) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;
f) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika  spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce  komandytowej lub komandytowo - akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5;
g)wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych,
h) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
 
7.2. Wykluczenie Wykonawcy następuje:
1) W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. a) – c) i pkt. 14 ustawy, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. a) – c) ustawy, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;
2) W przypadkach, o których mowa:
a) w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. d) i pkt. 14 ustawy, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit d) ustawy;
b) w art. 24 ust. 1 pkt. 15, art. 24 ust. 5 pkt 5-7 ustawy; jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienia jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia, w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;
3) W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 18 i 20 lub ust. 5 pkt. 2 – 4 ustawy, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
4) W przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 21, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) W przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 22, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
 
7.3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16 – 20 lub art. 24 ust. 5 ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione powyżej.
 
Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
 
 
 8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego
8.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
8.2 Zgodnie  art.  23  ust.  2  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  Wykonawcy  wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo  reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8.3 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, wypełniony dokument „ Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału”, o którym mowa w  rozdziale VI pkt 1 ppkt.1 i ppkt.2) SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
8.4 Wykonawcy wspólnie ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia dołączają do oferty pełnomocnictwo wskazujące, czy pełnomocnik uprawniony jest do reprezentowania ich w postępowaniu  o  udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia  umowy w sprawie zamówienia publicznego. Z pełnomocnikiem tym będzie prowadzona wszelka korespondencja wiążąca dla wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
8.5 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
9. Poleganie na zasobach innych podmiotów na podstawie art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych
9.1 Wykonawca  może  w  celu  potwierdzenia  spełniania  warunków  udziału  w postępowaniu, w stosownych sytuacjach  oraz  w  odniesieniu  do  zamówienia,  lub  jego  części, na  podstawie  art.  22a  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych, polegać  na  zdolnościach technicznych   lub   zawodowych   lub   sytuacji   finansowej   lub   ekonomicznej   innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 
9.2 Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia
9.3 Zamawiający  oceni,  czy  udostępnione  Wykonawcy  przez  inne  podmioty  zdolności techniczne  lub  zawodowe  lub  ich  sytuacja  finansowa  lub  ekonomiczna,  pozwalają  na wykazanie  przez Wykonawcę  spełniania  warunków  udziału  w postępowaniu  oraz  bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
9.4 W  odniesieniu  do  warunków  dotyczących  wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych  lub doświadczenia,  Wykonawcy  mogą  polegać  na  zdolnościach  innych  podmiotów,  jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
9.5 Wykonawca,  który  polega  na  sytuacji  finansowej  lub  ekonomicznej  innych  podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę  poniesioną  przez  Zamawiającego  powstałą  wskutek  nieudostępnienia  tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
9.6 Jeżeli  zdolności  techniczne  lub  zawodowe  lub  sytuacja  finansowa  lub  ekonomiczna podmiotu,  na  zasobach  którego Wykonawca  polega,  nie  potwierdzają  spełniania  przez Wykonawcę  warunków  udziału  w  postępowaniu  lub  zachodzą  wobec  tego  podmiotu podstawy  wykluczenia, Zamawiający  zażąda,  aby  Wykonawca  w terminie  określonym przez Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub
        b)  zobowiązał  się  do  osobistego  wykonania  odpowiedniej  części  zamówienia, jeżeli  wykaże   zdolności  techniczne  lub  zawodowe lub  sytuację finansową  lub ekonomiczną.
9.7 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w dokumencie ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału”, o którym mowa w rozdziale VI pkt 1 ppkt.1 i ppkt.2)  SIWZ.
9.8 Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia ;propozycja treści zobowiązania została określona w załączniku nr 7 do SIWZ. 
9.9 Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w  art. 22a  ustawy Prawo zamówień  publicznych, będzie dysponował  niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym  należyte  wykonanie  zamówienia publicznego oraz oceny ,czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, może żądać dokumentów, które określają w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2) sposób wykorzystania  zasobów   innego   podmiotu, przez   Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
3 ) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca  polega w odniesieniu do  warunków udziału w postępowaniu dotyczących  wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty  budowlane lub usługi, których  wskazane zdolności dotyczą.
 
7a) wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:
1. W celu wstępnego wykazania przez Wykonawcę, że nie podlega wykluczeniu  i spełnia warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty:
1) Pisemne oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, złożone wg Załącznika nr 3 do SIWZ.    
2) Pisemne oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, złożone wg Załącznika nr 3a do SIWZ;
3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oświadczenie/a o którym/ych mowa w ppkt. 1) i w ppkt. 2)  składa każdy z  Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wraz z ofertą. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
4) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w  rozdziale VI pkt 1 ppkt. 1) i w ppkt. 2).
5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie dołączają do oferty pełnomocnictwo wskazujące, czy pełnomocnik uprawniony jest do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Z pełnomocnikiem tym będzie prowadzona wszelka korespondencja wiążąca dla wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
6) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów , w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; wzór zobowiązania   stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
 
Zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny złożonych ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, opisanych w części 2 poniżej chyba że, pomimo braku takiego obowiązku, dołączy on te oświadczenia lub dokumenty do swojej oferty wraz z oświadczeniem Wykonawcy, aby podlegały ocenie przez Zamawiającego w trakcie oceny ofert.
 
2.Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy: 
 
 
1. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją   o podstawie do dysponowania tymi osobami. 
2. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 
Uwaga: 
Jeżeli  Wykonawca  wskaże,  gdzie  Zamawiający  może  uzyskać ww.  odpis  za  pomocą bezpłatnych  i  ogólnodostępnych  baz  danych,  w  szczególności  rejestrów  publicznych w rozumieniu  ustawy  z  dnia  17  lutego  2005  r.  o  informatyzacji  działalności podmiotów realizujących  zadania  publiczne  (Dz.  U.  z  2017  r.  poz.  570), nie  jest  zobowiązany do złożenia ww. dokumentu.
3. Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, Wykonawca winien wykazać, że wykonał usługi odpowiadające zakresem przedmiotowi zamówienia, tj.: specjalistyczne usługi opiekuńcze  w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, na podstawie: 
a) art. 8 i 9 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t. j. Dz. U. z 2018 r.  poz. 1878),
b) art. 18 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.),
c) Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189 poz. 1598 z późn. zm.) 
  
  Dowody powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - wzór stanowi Załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ.
 
Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej Zamawiającego informacji z sesji otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy, zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z wzorem określonym w załączniku do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia (wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ ), w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może przedstawić dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
 
8) Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium w postępowaniu 
 
9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena usługi – waga 60%.
Doświadczenie  - waga 35 %
Ilość osób uczestniczących w realizacji zamówienia zatrudnionych na podstawie  umowy o pracę – waga 5%
 
10) termin składania ofert, adres, na który oferty muszą zostać wysłane, język, w jakim muszą być sporządzone:
w  siedzibie zamawiającego
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaczowie,
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 
37-600 Lubaczów
pokój nr 1
do dnia 31 grudnia 2018 r. do godziny 09:00
 
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę lub tłumacza przysięgłego.
 
11) miejsce i termin otwarcia ofert:
w siedzibie zamawiającego
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaczowie,
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 4,
37-600 Lubaczów
pokój nr 1
dnia 31 grudnia 2018 r. o godzinie 09:15 
 
12) termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia składania ofert       
 
13) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
nie dotyczy
 
14) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
nie dotyczy
 
15) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
nie dotyczy
 
16) informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa  w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa                   w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy.
 
17) Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych                                   Nr ogłoszenia: 664053-N-2018 z dnia 2018-12-21r.
 
18) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy
 
 
________________________
  Kierownik Ośrodka
     Renata Meder
 
Ogłoszenie  udostępniono na stronie internetowej, 
tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaczowie
od dnia 21.12.2018 r. do dnia …...........


http://www.mopslubaczow.naszops.pl/pliki/plik/siwz-mops-na-2019-1545400966.zip

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Maj 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny