Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

ROK 2015

Czcionka:

 

Lubaczów: SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W ICH MIEJSCU ZAMIESZKANIA
Numer ogłoszenia: 348950 - 2015; data zamieszczenia: 21.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 327798 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 4, 37-600 Lubaczów, woj. podkarpackie, tel. 16 632 91 65, faks 16 632 90 45.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W ICH MIEJSCU ZAMIESZKANIA.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, na podstawie: a) art. 8 i 9 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 23 poz.1375), b) art. 18 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.), c) Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189 poz. 1598 z późn. zm.) 2. Świadczeniobiorcami są mieszkańcy Miasta Lubaczowa. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych Część I : Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz 2 osób dorosłych w łącznym wymiarze 1.008 godzin rocznie. Część II: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz 20 dzieci w łącznym wymiarze 14.616 godzin rocznie. 4. Liczba godzin i osób objętych usługami, może ulec zmianie i nie można jej określić dokładnie ze względu na specyfikację zamówienia, którą cechuje zmienność potrzeb klientów z uwagi na zmieniający się ich stan zdrowia. Zamawiający zastrzega, iż nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności, jeżeli tylko cześć ww. godzin przedmiotu zamówienia będzie zrealizowana, w zależności od wysokości posiadanych środków w roku budżetowym oraz w zależności od potrzeb wynikających ze zmiany okoliczności powodujących przyznanie świadczenia. 5. Miejsce świadczenia usług: miasto Lubaczów, w miejscu zamieszkania osoby wymagającej pomocy, z wyłączeniem miejsca pobytu w placówce opiekuńczej, szpitalu lub innym ośrodku udzielających wsparcia społecznego. 6. Usługi mogą być świadczone u poszczególnych osób codziennie lub we wskazane dni tygodnia w różnym wymiarze godzin, nie więcej niż 3 godz. dziennie, w przedziale czasowym ustalonym w harmonogramie indywidualnie z każdym świadczeniobiorcą, w godz. 7:00 - 19:00. 7. Celem zapewnienia należytego świadczenia usług, Wykonawca zobowiązany będzie przez cały okres realizacji zamówienia do zatrudniania osób, w takim wymiarze czasu pracy, aby łączne zaangażowanie zawodowe tej osoby obejmujące świadczenie pracy u wszystkich podmiotów, u których osoba jest zatrudniona - niezależnie od formy zatrudnienia, nie przekraczało 160 godzin miesięcznie lub aby indywidualny wymiar czasu ich pracy nie przekraczał obowiązujących norm czasu pracy przewidzianych w Kodeksie pracy. Liczba godzin usług świadczonych przez jedną osobę może być większa niż 160 godz. miesięcznie jeżeli będzie to uzasadnione szczególnymi okolicznościami, a Zamawiający wyrazi na to zgodę na pisemny uzasadniony wniosek Wykonawcy. 8. Jedna godzina usługi (60 min) jest czasem przeznaczonym do wykonywania czynności bezpośrednio na rzecz świadczeniobiorcy. 9. Ustalenia uprawnień osób do korzystania z usług opiekuńczych dokonuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaczowie w drodze decyzji administracyjnej. 10. Wymagany termin wykonania usługi - usługa ciągła od 4.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 11. Zakres usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi: 1) Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza: a) kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak: -samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w tym umiejętności utrzymania i prowadzenia domu, -dbałość o higienę i wygląd, -utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy oraz ze społeczności lokalną, -wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego, -korzystanie z usług różnych instytucji; b) interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym: -pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych, - poradnictwo specjalistyczne, interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne, -ułatwienie dostępu do edukacji i kultury, -doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest osoba uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług, -kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi, -współpraca z rodziną, kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej, c) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym: -w uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno-rentowych, -w wypełnieniu dokumentów urzędowych, d) wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, w tym zwłaszcza: -w szukaniu informacji o pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub alternatywnego zajęcia, w szczególności uczestnictwo w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej, zakładach aktywności zawodowej, środowiskowych domach samopomocy, centrach i klubach integracji społecznej, klubach pracy, -w kompletowaniu dokumentów potrzebnych do zatrudnienia, -w przygotowaniu do rozmowy z pracodawcą, wspieranie i asystowanie w kontaktach z pracodawcą, -w rozwiązywaniu problemów psychicznych wynikających z pracy lub jej braku, e) pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, w tym: -nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków, -pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach, -zwiększanie umiejętności gospodarowania własnym budżetem oraz usamodzielnianie -finansowe; 2) pielęgnacja - jako wspieranie procesu leczenia, w tym: a) pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, b) uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych, c) pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece, d) pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania, e) w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także w utrzymaniu higieny, f) pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia, g) pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych; 3) rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.): a) zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii, b) współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług; 4) pomoc mieszkaniowa, w tym: a) w uzyskaniu mieszkania, negocjowaniu i wnoszeniu opłat, b) w organizacji drobnych remontów, adaptacji, napraw, likwidacji barier architektonicznych, c) kształtowanie właściwych relacji osoby uzyskującej pomoc z sąsiadami i gospodarzem domu; 5) zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego 12. Wymagania wobec pracowników Wykonawcy: a) specjalistyczne usługi będą świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty. b) osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż pracy w jednej z następujących jednostek: szpitalu psychiatrycznym, jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, ośrodku terapeutyczno - edukacyjno - wychowawczym, zakładzie rehabilitacji, innej jednostce niż wymienione wyżej świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. c) w uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone w pkt. 5 a, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w pkt. 5 b i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje. d) osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać udokumentowane przeszkolenie i doświadczenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych usług. e) Zamawiający dopuszcza zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia w przypadkach; śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych uniemożliwiających osobom wskazanym do realizacji zamówienia wykonywanie usługi, niewywiązywanie się osób z należytego wykonywania przedmiotu zamówienia, wystąpienia innych przyczyn niezależnych od wykonawcy (np. rezygnacji osób wskazanych do realizacji usług), skutkujących koniecznością zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia, Kwalifikacje i doświadczenie nowych osób wyznaczonych przez wykonawcę do realizacji umowy, muszą spełniać warunki zawarte w niniejszej SIWZ. 13. Obowiązki Wykonawcy usługi. a) Wykonawca będzie świadczył usługi na podstawie kopii indywidualnych decyzji administracyjnych przekazywanych przez Zamawiającego, precyzujących zakres usług, termin rozpoczęcia i zakończenia, wymiar godzin oraz odpłatność za usługę ze strony usługobiorcy. Usługi będą świadczone w dni robocze, również w godzinach popołudniowych. Szczegółowe warunki realizacji usług zostaną określone w umowie. b) W wyjątkowych przypadkach możliwe jest zlecenie usługi telefonicznie lub przesłanie zlecenia wykonania usług faksem. Zlecenie takie zostanie następnie potwierdzone decyzją administracyjną. c) Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do realizacji usługi w ciągu 2 dni od daty otrzymania zlecenia, kierując do ich wykonania osoby o odpowiednim przygotowaniu zawodowym. d) Wykonawca jest zobowiązany do zachowania odpowiedniej jakości i terminowości świadczonych usług. e) Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy służbowej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz ustawą o ochronie danych osobowych f) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia i przekazania Zamawiającemu dokumentacji świadczonych usług w formie: harmonogramów zawierających przedział czasowy realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych u każdego świadczeniobiorcy w poszczególne dni tygodnia, kart realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych z podpisami klientów, potwierdzających czas pracy opiekunów, indywidualnego programu terapeutycznego dla każdego klienta zawierającego zakres usług, stawiane cele i metody realizacji. Program należy sporządzić jednorazowo, w terminie do 1 m-ca od rozpoczęcia pracy z klientem. sprawozdań z realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych, dołączanych do comiesięcznego rozliczenia usług, g) Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu rozliczenia za każdy miesiąc świadczonych usług, do 5 dnia następnego miesiąca, w formie faktury wraz z załącznikami: szczegółowe rozliczenie usług, zawierające: 1) imienny wykaz osób, którym świadczono usługi, 2) nr decyzji administracyjnej przyznającej usługi, 3) miesięczną liczbę godzin usług przyznanych decyzją administracyjną 4) miesięczną liczbę godzin usług faktycznie wykonanych rozliczenie zbiorcze, zawierające: 1) rodzaj usług, 2) liczbę osób objętych pomocą, 3) łączną liczbę godzin wykonanych usług, - wykaz osób, u których usługi nie były świadczone zgodnie z decyzją, z podaniem przyczyn uniemożliwiających realizacje usług w pełnym zakresie. h) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez pracowników w związku z wykonywaniem usług. 14. Obowiązki i prawa Zamawiającego a) Zamawiający ma prawo do kontroli jakości świadczonych usług, w tym do wglądu w dokumentację prowadzoną przez Wykonawcę. b) Zamawiający ma prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nie wywiązywania się Wykonawcy z warunków umowy.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.14.00.00-2, 85.31.11.00-3, 85.31.12.00-4, 85.31.21.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz 2 osób dorosłych w łącznym wymiarze 1.008 godzin rocznie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Spółdzielnia Socjalna SAMARYTANIN, ul. T. Kościuszki 2A, 37-600 Lubaczów, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 18,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 17,90

 • Oferta z najniższą ceną: 17,90 / Oferta z najwyższą ceną: 31,80

 • Waluta: PLN .

 

Część NR: 2   

Nazwa: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz 20 dzieci w łącznym wymiarze 14.616 godzin rocznie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Spółdzielnia Socjalna SAMARYTANIN, ul. T. Kościuszki 2A, 37-600 Lubaczów, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 24,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 17,90

 • Oferta z najniższą ceną: 17,90 / Oferta z najwyższą ceną: 31,80

 • Waluta: PLN .

 

 

 

K.271.2.2015

Lubaczów, dnia 15.12.2015 r.

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: K.271.2.2015

Nazwa zadania: SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W ICH MIEJSCU ZAMIESZKANIA

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę:

Spółdzielnia Socjalna

SAMARYTANIN”

ul. T. Kościuszki 2A

37-600 Lubaczów

Uzasadnienie wyboru: Najkorzystniejsza oferta, niepodlegająca odrzuceniu

Powyższa oferta, złożona została na kwotę 17,90 osoba dorosła, 17,90 zł dziecko i otrzymała najwyższą liczbę punktów: 100

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto za godzinę specjalistycznej usługi opiekuńczej dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Doświadczenie kadry

(Liczba zrealizowanych usług

w miesiącach)

Pkt. w kryt. cena

Pkt. w kryt. doświadczenie kadry

Łączna punktacja

Część I

osoby dorosłe

Część II dzieci

1

MENTOR Ośrodek Szkolenia Kadr

Organ prowadzący: CE LINGUA Sp. z o.o.

Al. Niepodległości 72

35-303 Rzeszów

27,07 zł

27,07 zł

12 m-cy

62,82 pkt

0,16 pkt

62,98 pkt

2

Centrum Tłumaczeń Doradztwa i Edukacji PRAGMATIC sp. z o.o.

ul. Warszawska 49 lok. 50

25-531 Kielce

18,00 zł

18,00 zł

24 m-ce

94,47 pkt

0,33 pkt

94,80 pkt

3

Galicyjskie Centrum Edukacji Sp. z o.o.

ul. Bronowicka 73

30-091 Kraków

31,80 zł

31,80 zł

96 m-cy

53,47 pkt

1,33 pkt

54,80 pkt

4

Centrum Biznesu i Kadr Sp. z o.o.

Os. Słoneczne 14

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

21,50 zł

21,50 zł

12 m-cy

79,09 pkt

0,16 pkt

79,25 pkt

5

Spółdzielnia Socjalna

SAMARYTANIN”

ul. T. Kościuszki 2A

37-600 Lubaczów

17,90 zł

17,90 zł

360 m-cy

95 pkt

5 pkt

100 pkt

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

4. Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą możliwe będzie przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust.1 ustawy ze względu na fakt, że w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy (art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy).

5. Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 10.01.2016 r. (upływ terminu związania ofertą).

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego Wykonawcom odwołanie nie przysługuje – art.180 ust. 2 ustawy.

 

                                                                                                                                   Kierownik MOPS w Lubaczowie

                                                                                                                                        mgr Renata Meder     

Otrzymują:

 1. Wykonawcy, którzy złożyli ofertę w niniejszym postępowaniu – wg rozdzielnika

 2. Strona internetowa MOPS w Lubaczowie

 3. Tablica ogłoszeń

 4. a/a

 

Ogłoszenie udostępniono na tablicy ogłoszeń MOPS w Lubaczowie

w dniach od 15.12.2015 r. do ....................

 

 

 

 

 

K.271.2.2015                                                                                     

  Lubaczów, dnia 11.12.2015 r.

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadania: SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W ICH MIEJSCU ZAMIESZKANIA

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości:

część I   18,00 zł brutto za godzinę

część II  24,00 zł brutto za godzinę

Informuję, że w dniu 11.12.2015 r. o godzinie 10:15 odbyło się otwarcie ofert. Złożono następujące oferty:

 

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto za godzinę specjalistycznej usługi opiekuńczej dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Doświadczenie kadry

(Liczba zrealizowanych usług

– w miesiącach)

Część I

osoby dorosłe

Część II dzieci

1

MENTOR Ośrodek Szkolenia Kadr

Organ prowadzący: CE LINGUA Sp. z o.o.

Al. Niepodległości 72

35-303 Rzeszów

27,07

27,07

12  m-cy

2

Centrum Tłumaczeń Doradztwa i Edukacji PRAGMATIC sp. z o.o.

Ul. Warszawska 49 lok. 50

25-531 Kielce

18,00

18,00

24 m-ce

3

Galicyjskie Centrum Edukacji Sp. z o.o.

ul. Bronowicka 73

30-091 Kraków

31,80

31,80

96 m-cy

4

Centrum Biznesu i Kadr Sp. z o.o.

Os. Słoneczne 14

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

21,50

21,50

12 m-cy

5

Spółdzielnia Socjalna

„SAMARYTANIN”

ul. T. Kościuszki 2A

37-600 Lubaczów

17,90

17,90

360 m-cy

                                                                                          

                                                                                                                                                         Kierownik

                                                                                                                                             MOPS w Lubaczowie

                                                                                                                                        mgr Renata Meder                                                                                                                                                                                                 

Informacja została udostępniona

na tablicy MOPS Lubaczów

od dnia 11.12.2015 r. do dnia …………..

 

 

 

 

K.271.2.2015                                                              

 

 

Lubaczów, z dnia 02.12.2015 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W ICH MIEJSCU ZAMIESZKANIA

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Gmina Miejska Lubaczów zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Miejski Ośrodek

Pomocy Społecznej w Lubaczowie

ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 4

37-600 Lubaczów

www.mopslubaczow.naszops.pl

biuro@mops.lubaczow.pl

godz. urzędowania: 7.30 - 15.30

tel.: 16 632 90 45, fax: 16 632 91 65

2) Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.mopslubaczow.naszops.pl

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaczowie, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 4, 37-600 Lubaczów lub za zaliczeniem pocztowym.

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

4.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, na podstawie:

a) art. 8 i 9 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 23 poz.1375),

b) art. 18 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.),

c) Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189 poz. 1598 z późn. zm.)

4.2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych

Część I :

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz 2 osób dorosłych w łącznym wymiarze 1.008 godzin rocznie.

Część II:

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz 20 dzieci w łącznym wymiarze 14.616 godzin rocznie.

4.4. Liczba godzin i osób objętych usługami, może ulec zmianie i nie można jej określić dokładnie ze względu na specyfikację zamówienia, którą cechuje zmienność potrzeb klientów z uwagi na zmieniający się ich stan zdrowia. Zamawiający zastrzega, iż nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności, jeżeli tylko cześć ww. godzin przedmiotu zamówienia będzie zrealizowana, w zależności od wysokości posiadanych środków w roku budżetowym oraz w zależności od potrzeb wynikających ze zmiany okoliczności powodujących przyznanie świadczenia.

4.5. Miejsce świadczenia usług: miasto Lubaczów, w miejscu zamieszkania osoby wymagającej pomocy, z wyłączeniem miejsca pobytu w placówce opiekuńczej, szpitalu lub innym ośrodku udzielających wsparcia społecznego.

4.6. Usługi mogą być świadczone u poszczególnych osób codziennie lub we wskazane dni tygodnia w różnym wymiarze godzin, nie więcej niż 3 godz. dziennie, w przedziale czasowym ustalonym w harmonogramie indywidualnie z każdym świadczeniobiorcą, w godz. 7:00 – 19:00.

4.7. Celem zapewnienia należytego świadczenia usług, Wykonawca zobowiązany będzie przez cały okres realizacji zamówienia do zatrudniania osób, w takim wymiarze czasu pracy, aby łączne zaangażowanie zawodowe tej osoby obejmujące świadczenie pracy u wszystkich podmiotów, u których osoba jest zatrudniona – niezależnie od formy zatrudnienia, nie przekraczało 160 godzin miesięcznie lub aby indywidualny wymiar czasu ich pracy nie przekraczał obowiązujących norm czasu pracy przewidzianych w Kodeksie pracy. Liczba godzin usług świadczonych przez jedną osobę może być większa niż 160 godz. miesięcznie jeżeli będzie to uzasadnione szczególnymi okolicznościami, a Zamawiający wyrazi na to zgodę na pisemny uzasadniony wniosek Wykonawcy.

4.8. Jedna godzina usługi (60 min) jest czasem przeznaczonym do wykonywania czynności bezpośrednio na rzecz świadczeniobiorcy.

4.9. Ustalenia uprawnień osób do korzystania z usług opiekuńczych dokonuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaczowie w drodze decyzji administracyjnej.

4.10. Wymagany termin wykonania usługi - usługa ciągła od 4.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

4.11. Zakres usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi:

1) Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:

a) kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak:

 • samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w

tym umiejętności utrzymania i prowadzenia domu,

 • dbałość o higienę i wygląd,

 • utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy oraz ze społeczności lokalną,

 • wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego,

 • korzystanie z usług różnych instytucji;

b) interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym:

 • pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych, - poradnictwo specjalistyczne, interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne,

 • ułatwienie dostępu do edukacji i kultury,

 • doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest

osoba uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług,

 • kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi,

 • współpraca z rodziną, kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej,

c) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym:

 • w uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno-rentowych,

 • w wypełnieniu dokumentów urzędowych,

d) wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, w tym zwłaszcza:

 • w szukaniu informacji o pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub alternatywnego zajęcia, w szczególności uczestnictwo w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej, zakładach aktywności zawodowej, środowiskowych domach samopomocy, centrach i klubach integracji społecznej, klubach pracy,

 • w kompletowaniu dokumentów potrzebnych do zatrudnienia,

 • w przygotowaniu do rozmowy z pracodawcą, wspieranie i asystowanie w kontaktach z

pracodawcą,

 • w rozwiązywaniu problemów psychicznych wynikających z pracy lub jej braku,

e) pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, w tym:

 • nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków,

 • pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach,

 • zwiększanie umiejętności gospodarowania własnym budżetem oraz usamodzielnianie

 • finansowe;

2) pielęgnacja – jako wspieranie procesu leczenia, w tym:

a) pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,

b) uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych,

c) pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece,

d) pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych

ich stosowania,

e) w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w użyciu

środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także w

utrzymaniu higieny,

f) pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia,

g) pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych;

3) rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.):

a) zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii,

b) współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług;

4) pomoc mieszkaniowa, w tym:

a) w uzyskaniu mieszkania, negocjowaniu i wnoszeniu opłat,

b) w organizacji drobnych remontów, adaptacji, napraw, likwidacji barier architektonicznych,

c) kształtowanie właściwych relacji osoby uzyskującej pomoc z sąsiadami i gospodarzem domu;

5) zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego

4.12. Wymagania wobec pracowników Wykonawcy:

a) specjalistyczne usługi będą świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu:

 • pracownika socjalnego,

 • psychologa,

 • pedagoga,

 • terapeuty zajęciowego,

 • pielęgniarki,

 • asystenta osoby niepełnosprawnej,

 • specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej,

 • fizjoterapeuty.

b) osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż pracy w jednej z następujących jednostek:

 • szpitalu psychiatrycznym,

 • jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

 • placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,

 • ośrodku terapeutyczno – edukacyjno - wychowawczym,

 • zakładzie rehabilitacji,

 • innej jednostce niż wymienione wyżej świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

c) w uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone w pkt. 5 a, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w pkt. 5 b i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.

d) osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać udokumentowane przeszkolenie i doświadczenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych usług.

e) Zamawiający dopuszcza zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia w przypadkach;

 • śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych uniemożliwiających osobom wskazanym do realizacji zamówienia wykonywanie usługi,

 • niewywiązywanie się osób z należytego wykonywania przedmiotu zamówienia,

 • wystąpienia innych przyczyn niezależnych od wykonawcy (np. rezygnacji osób wskazanych do realizacji usług), skutkujących koniecznością zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia,

Kwalifikacje i doświadczenie nowych osób wyznaczonych przez wykonawcę do realizacji umowy, muszą spełniać warunki zawarte w niniejszej SIWZ.

4.13. Obowiązki Wykonawcy usługi.

a) Wykonawca będzie świadczył usługi na podstawie kopii indywidualnych decyzji administracyjnych przekazywanych przez Zamawiającego, precyzujących zakres usług, termin rozpoczęcia i zakończenia, wymiar godzin oraz odpłatność za usługę ze strony usługobiorcy. Usługi będą świadczone w dni robocze, również w godzinach popołudniowych.

Szczegółowe warunki realizacji usług zostaną określone w umowie.

b) W wyjątkowych przypadkach możliwe jest zlecenie usługi telefonicznie lub przesłanie zlecenia wykonania usług faksem. Zlecenie takie zostanie następnie potwierdzone decyzją administracyjną.

c) Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do realizacji usługi w ciągu 2 dni od daty otrzymania zlecenia, kierując do ich wykonania osoby o odpowiednim przygotowaniu zawodowym.

d) Wykonawca jest zobowiązany do zachowania odpowiedniej jakości i terminowości świadczonych usług.

e) Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy służbowej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz ustawą o ochronie danych osobowych

f) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia i przekazania Zamawiającemu dokumentacji świadczonych usług w formie:

 • harmonogramów zawierających przedział czasowy realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych u każdego świadczeniobiorcy w poszczególne dni tygodnia,

 • kart realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych z podpisami klientów, potwierdzających czas pracy opiekunów,

 • indywidualnego programu terapeutycznego dla każdego klienta zawierającego zakres usług, stawiane cele i metody realizacji. Program należy sporządzić jednorazowo, w terminie do 1 m-ca od rozpoczęcia pracy z klientem.

 • sprawozdań z realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych, dołączanych do comiesięcznego rozliczenia usług,

g) Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu rozliczenia za każdy miesiąc świadczonych usług, do 5 dnia następnego miesiąca, w formie faktury wraz z załącznikami:

 • szczegółowe rozliczenie usług, zawierające:

1) imienny wykaz osób, którym świadczono usługi,

2) nr decyzji administracyjnej przyznającej usługi,

3) miesięczną liczbę godzin usług przyznanych decyzją administracyjną

4) miesięczną liczbę godzin usług faktycznie wykonanych

 • rozliczenie zbiorcze, zawierające:

1) rodzaj usług,

2) liczbę osób objętych pomocą,

3) łączną liczbę godzin wykonanych usług,

- wykaz osób, u których usługi nie były świadczone zgodnie z decyzją, z podaniem przyczyn uniemożliwiających realizacje usług w pełnym zakresie.

h) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez pracowników w związku z wykonywaniem usług.

4.14. Obowiązki i prawa Zamawiającego

a) Zamawiający ma prawo do kontroli jakości świadczonych usług, w tym do wglądu w dokumentację prowadzoną przez Wykonawcę.

b) Zamawiający ma prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nie wywiązywania się Wykonawcy z warunków umowy.

4.15 Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

85140000-2 - Różne usługi w dziedzinie zdrowia

85311100-3 – usługi opieki społecznej dla osób starszych

85311200-4 – usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

85312100-0 - Usługi opieki dziennej

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6) Termin wykonania zamówienia:

Usługa ciągła od 4.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

7) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

7.1. Wykonawcy ubiegający się o niniejsze zamówienie publiczne muszą wykazać spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp. i brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp.

7.2. Wykonawcy muszą spełniać warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp. dotyczące:

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Zgodnie z § 3 ust.4 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych - osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać udokumentowane przeszkolenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych usług. Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana jest w oparciu o oświadczenie Wykonawcy.

 1. posiadania wiedzy i doświadczenia:

Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana jest w oparciu o oświadczenie Wykonawcy.

 1. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zobowiązany jest wykazać, że do realizacji zamówienia wskaże osoby, które posiadają uprawnienia i doświadczenie określone w pkt. 3.12 a i b SIWZ.

Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana jest w oparciu o wskazane osoby do realizacji zamówienia.

 1. sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana jest w oparciu o oświadczenie Wykonawcy.

7.3. Wykonawca, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp. może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

8) Informacja na temat wadium:

Nie dotyczy

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena - 95 %

Doświadczenie - 5%

Kryterium ceny obejmuje łączne wydatki za czynności obsługi bankowej, wypłacane z budżetu, w tym koszty kredytu w rachunku bieżącym wyliczone wg szacunkowych danych jak Tabela Nr 1

10) miejsce i termin składania ofert:

w siedzibie zamawiającego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaczowie

ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 4

37-600 Lubaczów

pokój nr 1

do dnia 11.12.2015 r. do godz. 10.00

11) miejsce i termin otwarcia ofert:

w siedzibie zamawiającego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaczowie

ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 4

37-600 Lubaczów

pokój nr 1

do dnia 11.12.2015 r. do godz. 10.15

12) termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia składania ofert

13) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie dotyczy

14) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

nie dotyczy

15) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

nie dotyczy

16) informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy.

17) Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia:

327798 – 2015 oraz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 327880-2015 dnia 02.12.2015 r.

 

 

                                                                                      Kierownik MOPS Lubaczów

                                                                                                        Renata Meder

 

 

Ogłoszenie udostępniono na tablicy ogłoszeń

Urzędu Miejskiego w Lubaczowie

od dnia 02.12.2015 r. do dnia …............

 

http://www.mopslubaczow.naszops.pl/pliki/plik/dokumentacja-przetargowa-do-pobrania-1449063317.zip

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Maj 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny