Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

ROK 2016

Czcionka:
Ogłoszenie nr 14654 - 2017 z dnia 2017-01-26 r.
Lubaczów: Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ich miejscu zamieszkania
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu
 
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 360776 - 2016
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, krajowy numer identyfikacyjny 507134100000, ul. ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego  4, 37600   Lubaczów, państwo Polska, woj. podkarpackie, tel. 16 632 91 65, faks 16 632 90 45, e-mail kierownik@mops.lubaczow.pl
Adres strony internetowej (URL): www.mopslubaczow.naszops.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Jednostka budżetowa Gminy Miejskiej Lubaczów
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ich miejscu zamieszkania
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
K.271.1.2016
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, na podstawie: a) art. 8 i 9 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t. j. Dz. U.z 2016 r. poz. 546), b) art. 18 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930.), c) Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189 poz. 1598 z późn. zm.) 2. Świadczeniobiorcami są mieszkańcy Miasta Lubaczowa. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 21 osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, w łącznym wymiarze 15.213 godzin rocznie. 4.Liczba godzin i osób objętych usługami, może ulec zmianie i nie można jej określić dokładnie ze względu na specyfikację zamówienia, którą cechuje zmienność potrzeb klientów z uwagi na zmieniający się ich stan zdrowia. Zamawiający zastrzega, iż nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności, jeżeli tylko cześć ww. godzin przedmiotu zamówienia będzie zrealizowana, w zależności od wysokości posiadanych środków w roku budżetowym oraz w zależności od potrzeb wynikających ze zmiany okoliczności powodujących przyznanie świadczenia. 5. Miejsce świadczenia usług: miasto Lubaczów, w miejscu zamieszkania osoby wymagającej pomocy, z wyłączeniem miejsca pobytu w placówce opiekuńczej, szpitalu lub innym ośrodku udzielającym wsparcia. 6. Usługi muszą być świadczone indywidualnie u poszczególnych osób, codziennie lub we wskazane dni tygodnia w różnym wymiarze godzin, nie więcej niż 3 godz. dziennie, w przedziale czasowym podanym w karcie wykonywania usługi. Realizacja usług musi się odbywać w przedziale czasowym od godz. 8:00 do godz. 19:00. 7. Jedna godzina usługi (60 min) jest czasem przeznaczonym do wykonywania czynności bezpośrednio na rzecz świadczeniobiorcy. 8. Ustalenia uprawnień osób do korzystania z usług opiekuńczych dokonuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaczowie w drodze decyzji administracyjnej. 9. Wymagany termin wykonania usługi - usługa ciągła od 2.01.2017 r. do 31.12.2017 r. 10. Zakres usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi: 1) Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza: a) kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak: - samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w tym umiejętności utrzymania i prowadzenia domu, - dbałość o higienę i wygląd, - utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy oraz ze społeczności lokalną, - wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego, - korzystanie z usług różnych instytucji; b) interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym: - pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych, - poradnictwo specjalistyczne, interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne, - ułatwienie dostępu do edukacji i kultury, - doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest osoba uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług, - kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi, - współpraca z rodziną, kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej, c) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym: - w uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno-rentowych, - w wypełnieniu dokumentów urzędowych, d) wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, w tym zwłaszcza: - w szukaniu informacji o pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub alternatywnego zajęcia, w szczególności uczestnictwo w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej, zakładach aktywności zawodowej, środowiskowych domach samopomocy, centrach i klubach integracji społecznej, klubach pracy, - w kompletowaniu dokumentów potrzebnych do zatrudnienia, - w przygotowaniu do rozmowy z pracodawcą, wspieranie i asystowanie w kontaktach z pracodawcą, - w rozwiązywaniu problemów psychicznych wynikających z pracy lub jej braku, e) pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, w tym: - nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków, - pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach, - zwiększanie umiejętności gospodarowania własnym budżetem oraz usamodzielnianie - finansowe; 2) pielęgnacja – jako wspieranie procesu leczenia, w tym: a) pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, b) uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych, c) pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece, d) pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania, e) w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także w utrzymaniu higieny, f) pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia, g) pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych; 3) rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1793): a) zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii, b) współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług; 4) pomoc mieszkaniowa, w tym: a) w uzyskaniu mieszkania, negocjowaniu i wnoszeniu opłat, b) w organizacji drobnych remontów, adaptacji, napraw, likwidacji barier architektonicznych, c) kształtowanie właściwych relacji osoby uzyskującej pomoc z sąsiadami i gospodarzem domu; 5) zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego. 11.Wymagania wobec pracowników Wykonawcy: a) specjalistyczne usługi będą świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: - pracownika socjalnego, - psychologa, - pedagoga, - terapeuty zajęciowego, - pielęgniarki, - asystenta osoby niepełnosprawnej, - specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, - fizjoterapeuty. b) osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż pracy w jednej z następujących jednostek: - szpitalu psychiatrycznym, - jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, - placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, ośrodku terapeutyczno – edukacyjno - wychowawczym, - zakładzie rehabilitacji, - innej jednostce niż wymienione wyżej świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. c) w uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone w pkt. 5 a, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w pkt. 5 b i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje. d) osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać udokumentowane przeszkolenie i doświadczenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych usług. e) Zamawiający dopuszcza zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia w przypadkach; - śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych uniemożliwiających osobom wskazanym do realizacji zamówienia wykonywanie usługi, - niewywiązywania się osób z należytego wykonywania przedmiotu zamówienia, - wystąpienia innych przyczyn niezależnych od wykonawcy (np. rezygnacji osób wskazanych do realizacji usług), skutkujących koniecznością zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia, Kwalifikacje i doświadczenie nowych osób wyznaczonych przez wykonawcę do realizacji umowy, muszą spełniać warunki zawarte w niniejszej SIWZ. 12. Obowiązki Wykonawcy usługi. a) Wykonawca będzie świadczył usługi na podstawie kopii indywidualnych decyzji administracyjnych przekazywanych przez Zamawiającego, precyzujących zakres usług, termin rozpoczęcia i zakończenia, wymiar godzin oraz odpłatność za usługę ze strony usługobiorcy. Usługi będą świadczone w dni robocze, również w godzinach popołudniowych. Szczegółowe warunki realizacji usług zostaną określone w umowie. b) W wyjątkowych przypadkach możliwe jest zlecenie usługi telefonicznie lub przesłanie zlecenia wykonania usług faksem. Zlecenie takie zostanie następnie potwierdzone decyzją administracyjną. c) Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do realizacji usługi w ciągu 2 dni od daty otrzymania zlecenia, kierując do ich wykonania osoby o odpowiednim przygotowaniu zawodowym. d) Wykonawca jest zobowiązany do zachowania odpowiedniej jakości i terminowości świadczonych usług. e) Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy służbowej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz ustawą o ochronie danych osobowych f) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia i przekazania Zamawiającemu dokumentacji świadczonych usług w formie: - kart realizacji specjalistycznych usług - z wyszczególnieniem przedziału czasowego (tj, od godz… do godz..) i liczby godzin usług w poszczególne dni - zawierających potwierdzenie wykonania usługi w formie podpisów klienta, - indywidualnego programu terapeutycznego dla każdego klienta zawierającego zakres usług, stawiane cele i metody realizacji. Program należy sporządzić jednorazowo, w terminie do 1 m-ca od rozpoczęcia pracy z klientem. - sprawozdań z realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych, dołączanych do comiesięcznego rozliczenia usług, g) Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu rozliczenia za każdy miesiąc świadczonych usług, do 5 dnia następnego miesiąca, w formie faktury wraz z załącznikami: - szczegółowe rozliczenie usług, zawierające: 1) imienny wykaz osób, którym świadczono usługi, 2) nr decyzji administracyjnej przyznającej usługi, 3) miesięczną liczbę godzin usług przyznanych decyzją administracyjną 4) miesięczną liczbę godzin usług faktycznie wykonanych - rozliczenie zbiorcze, zawierające: 1) rodzaj usług, 2) liczbę osób objętych pomocą, 3) łączną liczbę godzin wykonanych usług, - wykaz osób, u których usługi nie były świadczone zgodnie z decyzją, z podaniem przyczyn uniemożliwiających realizacje usług w pełnym zakresie. h) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez pracowników w związku z wykonywaniem usług. 13. Obowiązki i prawa Zamawiającego a) Zamawiający ma prawo do kontroli jakości świadczonych usług, w tym do wglądu w dokumentację prowadzoną przez Wykonawcę. b) Zamawiający ma prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nie wywiązywania się Wykonawcy z warunków umowy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
 
II.5) Główny Kod CPV: 85140000-2
Dodatkowe kody CPV: 85311100-3, 85311200-4, 85312100-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
 
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
   
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/12/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT356400.00
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Spółdzielnia Socjalna „SAMARYTANIN”,  ,  ul. T. Kościuszki 2A,  37-600,  Lubaczów,  kraj/woj. podkarpackie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 273834.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 273834.00
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 273834.00
Waluta: PLN
 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

 

K.271.1.2016                                                                                                          Lubaczów, dnia 20.12.2016 r.

 

OCENA ZŁOŻONYCH OFERT

I ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Numer sprawy: K.271.1.2016

Nazwa zadania: SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W ICH MIEJSCU ZAMIESZKANIA

 

 1. Na podstawie art. 24aa ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaczowie informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, złożonym ofertom przyznano punktację w oparciu o kryteria oceny ofert określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

 

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto całości usługi

Pkt. w kryt. Cena brutto

Pkt. w kryt. Doświadczenie kadry

Pkt. w kryt. Ilość osób zatrudnionych na umowę o pracę

Łączna punktacja

Doświadczenie kadry

Ilość osób zatrudnionych na umowę o pracę

1

Spółdzielnia Socjalna „SAMARYTANIN”

ul. T. Kościuszki 2A
37-600 Lubaczów

273 834,00 zł

60 pkt.

35 pkt

-

95 pkt.

3388 godz.

-

 

 1. Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Spółdzielnia Socjalna

SAMARYTANIN”

ul. T. Kościuszki 2A

37-600 Lubaczów

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne zgodnie z kryteriami zawartymi w SIWZ i nie podlega odrzuceniu.

Powyższa oferta, złożona została na kwotę 273 834,00 i otrzymała łączną najwyższą liczbę
punktów:
95.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

 1. Zamawiający informuje, że termin określony zgodnie z art. 94 ust 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta – nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

 2. Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 27.12.2016 r.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego Wykonawcy przysługuje odwołanie – art. 180 ust. 2 ustawy.

 

Kierownik MOPS w Lubaczowie

               Renata Meder

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________       

K.271.1.2016                                                                                             Lubaczów, dnia 20.12.2016 r.

 

OCENA ZŁOŻONYCH OFERT

I ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Numer sprawy: K.271.1.2016

Nazwa zadania: SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W ICH MIEJSCU ZAMIESZKANIA

 

 1. Na podstawie art. 24aa ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaczowie informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, złożonym ofertom przyznano punktację w oparciu o kryteria oceny ofert określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

 

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto całości usługi

Pkt. w kryt. Cena brutto

Pkt. w kryt. Doświadczenie kadry

Pkt. w kryt. Ilość osób zatrudnionych na umowę o pracę

Łączna punktacja

Doświadczenie kadry

Ilość osób zatrudnionych na umowę o pracę

1

Spółdzielnia Socjalna „SAMARYTANIN”

ul. T. Kościuszki 2A
37-600 Lubaczów

273 834,00 zł

60 pkt.

35 pkt

-

95 pkt.

3388 godz.

-

 

 

 1. Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Spółdzielnia Socjalna

SAMARYTANIN”

ul. T. Kościuszki 2A

37-600 Lubaczów

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne zgodnie z kryteriami zawartymi w SIWZ i nie podlega odrzuceniu.

Powyższa oferta, złożona została na kwotę 273 834,00 i otrzymała łączną najwyższą liczbę
punktów:
95.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

 

 1. Zamawiający informuje, że termin określony zgodnie z art. 94 ust 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta – nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

 2. Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 27.12.2016 r.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego Wykonawcy przysługuje odwołanie – art. 180 ust. 2 ustawy.

 

Kierownik MOPS w Lubaczowie

          Renata Meder

 

 

Lubaczów, dnia 19.12.2016 r.

K.271.1.2016

INFORMACJA

Z SESJI OTWARCIA OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Numer sprawy: K.271.1.2016

Nazwa zadania: SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W ICH MIEJSCU ZAMIESZKANIA

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 356 400,00 zł (brutto).

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaczowie informuje, że w dniu 19.12.2016 r. o godzinie 10:15 odbyło się otwarcie ofert. Złożono następujące oferty:

 

Nr oferty

Data wpływu

Godz. wpływu

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto całości specjalistycznej usługi opiekuńczej dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Doświadczenie kadry ( liczba zrealizowanych usług – w godzinach)

Ilość osób zatrudnionych na umowę o pracę

1

19.12.2016

8:30

Spółdzielnia Socjalna „SAMARYTANIN”

ul. T. Kościuszki 2A

37-600 Lubaczów

273 834,00 zł

3388 godz.

-

 

/-/

Kierownik MOPS Lubaczów
Renata Meder

 

Informację udostępniono na tablicy ogłoszeń

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaczowie

od dnia 19.12.2016 r. do dnia …………….....

 

 

 

 

*******

K.271.1.2016                                                                                                   Lubaczów, dnia 07.12.2016 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W ICH MIEJSCU ZAMIESZKANIA

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaczowie zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaczowie

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 4,
37-600 Lubaczów

www.mopslubaczow.naszops.pl
biuro@mops.lubaczow.pl
godz. urzędowania: 7.30 - 15.30
tel.: 16 632 90 45, fax: 16 632 91 65

2) Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.mopslubaczow.naszops.pl

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

4.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, na podstawie:

a) art. 8 i 9 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 546),

b) art. 18 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930.),

c) Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189 poz. 1598 z późn. zm.)

4.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 21 osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, w łącznym wymiarze 15.213 godzin rocznie.

4.3. Liczba godzin i osób objętych usługami, może ulec zmianie i nie można jej określić dokładnie ze względu na specyfikację zamówienia, którą cechuje zmienność potrzeb klientów z uwagi na zmieniający się ich stan zdrowia. Zamawiający zastrzega, iż nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności, jeżeli tylko cześć ww. godzin przedmiotu zamówienia będzie zrealizowana, w zależności od wysokości posiadanych środków w roku budżetowym oraz w zależności od potrzeb wynikających ze zmiany okoliczności powodujących przyznanie świadczenia.

4.4. Miejsce świadczenia usług: miasto Lubaczów, w miejscu zamieszkania osoby wymagającej pomocy, z wyłączeniem miejsca pobytu w placówce opiekuńczej, szpitalu lub innym ośrodku udzielającym wsparcia.

4.5. Usługi muszą być świadczone indywidualnie u poszczególnych osób, codziennie lub we wskazane dni tygodnia w różnym wymiarze godzin, nie więcej niż 3 godz. dziennie, w przedziale czasowym podanym w karcie wykonywania usługi. Realizacja usług musi się odbywać w przedziale czasowym od godz. 8:00 do godz. 19:00.

4.6. Jedna godzina usługi (60 min) jest czasem przeznaczonym do wykonywania czynności bezpośrednio na rzecz świadczeniobiorcy.

4.7. Ustalenia uprawnień osób do korzystania z usług opiekuńczych dokonuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaczowie w drodze decyzji administracyjnej.

4.8. Wymagany termin wykonania usługi - usługa ciągła od 2.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

4.9. Zakres usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi:

1) Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:

a) kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak:

 • samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w

tym umiejętności utrzymania i prowadzenia domu,

 • dbałość o higienę i wygląd,

 • utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy oraz ze społeczności lokalną,

 • wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego,

 • korzystanie z usług różnych instytucji;

b) interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym:

 1. pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych, - poradnictwo specjalistyczne, interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne,

 2. ułatwienie dostępu do edukacji i kultury,

 3. doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest

osoba uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług,

 1. kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi,

 2. współpraca z rodziną, kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej,

c) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym:

 1. w uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno-rentowych,

 2. w wypełnieniu dokumentów urzędowych,

d) wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, w tym zwłaszcza:

 1. w szukaniu informacji o pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub alternatywnego zajęcia, w szczególności uczestnictwo w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej, zakładach aktywności zawodowej, środowiskowych domach samopomocy, centrach i klubach integracji społecznej, klubach pracy,

 2. w kompletowaniu dokumentów potrzebnych do zatrudnienia,

 3. w przygotowaniu do rozmowy z pracodawcą, wspieranie i asystowanie w kontaktach z pracodawcą,

 4. w rozwiązywaniu problemów psychicznych wynikających z pracy lub jej braku,

e) pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, w tym:

 • nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków,

 • pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach,

 • zwiększanie umiejętności gospodarowania własnym budżetem oraz usamodzielnianie

 • finansowe;

2) pielęgnacja – jako wspieranie procesu leczenia, w tym:

a) pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,

b) uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych,

c) pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece,

d) pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania,

e) w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także w utrzymaniu higieny,

f) pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia,

g) pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych;

 

3) rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1793):

a) zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii,

b) współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług;

4) pomoc mieszkaniowa, w tym:

a) w uzyskaniu mieszkania, negocjowaniu i wnoszeniu opłat,

b) w organizacji drobnych remontów, adaptacji, napraw, likwidacji barier architektonicznych,

c) kształtowanie właściwych relacji osoby uzyskującej pomoc z sąsiadami i gospodarzem domu;

5) zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.

4.10. Wymagania wobec pracowników Wykonawcy:

a) specjalistyczne usługi będą świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu:

 1. pracownika socjalnego,

 2. psychologa,

 3. pedagoga,

 4. terapeuty zajęciowego,

 5. pielęgniarki,

 6. asystenta osoby niepełnosprawnej,

 7. specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej,

 8. fizjoterapeuty.

b) osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż pracy w jednej z następujących jednostek:

 • szpitalu psychiatrycznym,

 • jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

 • placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,

 • ośrodku terapeutyczno – edukacyjno - wychowawczym,

 • zakładzie rehabilitacji,

 • innej jednostce niż wymienione wyżej świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

c) w uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone w pkt. 5 a, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w pkt. 5 b i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.

d) osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać udokumentowane przeszkolenie i doświadczenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych usług.

e) Zamawiający dopuszcza zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia w przypadkach;

 • śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych uniemożliwiających osobom wskazanym do realizacji zamówienia wykonywanie usługi,

 • niewywiązywania się osób z należytego wykonywania przedmiotu zamówienia,

 • wystąpienia innych przyczyn niezależnych od wykonawcy (np. rezygnacji osób wskazanych do realizacji usług), skutkujących koniecznością zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia,

Kwalifikacje i doświadczenie nowych osób wyznaczonych przez wykonawcę do realizacji umowy, muszą spełniać warunki zawarte w niniejszej SIWZ.

4.11. Obowiązki Wykonawcy usługi.

a) Wykonawca będzie świadczył usługi na podstawie kopii indywidualnych decyzji administracyjnych przekazywanych przez Zamawiającego, precyzujących zakres usług, termin rozpoczęcia i zakończenia, wymiar godzin oraz odpłatność za usługę ze strony usługobiorcy. Usługi będą świadczone w dni robocze, również w godzinach popołudniowych.

Szczegółowe warunki realizacji usług zostaną określone w umowie.

b) W wyjątkowych przypadkach możliwe jest zlecenie usługi telefonicznie lub przesłanie zlecenia wykonania usług faksem. Zlecenie takie zostanie następnie potwierdzone decyzją administracyjną.

c) Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do realizacji usługi w ciągu 2 dni od daty otrzymania zlecenia, kierując do ich wykonania osoby o odpowiednim przygotowaniu zawodowym.

d) Wykonawca jest zobowiązany do zachowania odpowiedniej jakości i terminowości świadczonych usług.

e) Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy służbowej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz ustawą o ochronie danych osobowych

f) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia i przekazania Zamawiającemu dokumentacji świadczonych usług w formie:

 • kart realizacji specjalistycznych usług - z wyszczególnieniem przedziału czasowego (tj, od godz. do godz.i liczby godzin usług w poszczególne

dni - zawierających potwierdzenie wykonania usługi w formie podpisów klienta,

 • indywidualnego programu terapeutycznego dla każdego klienta zawierającego zakres usług, stawiane cele i metody realizacji. Program należy

sporządzić jednorazowo, w terminie do 1 m-ca od rozpoczęcia pracy z klientem.

 • sprawozdań z realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych, dołączanych do comiesięcznego rozliczenia usług,

g) Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu rozliczenia za każdy miesiąc świadczonych usług, do 5 dnia następnego miesiąca, w formie faktury wraz z załącznikami:

 1. szczegółowe rozliczenie usług, zawierające:

1) imienny wykaz osób, którym świadczono usługi,

2) nr decyzji administracyjnej przyznającej usługi,

3) miesięczną liczbę godzin usług przyznanych decyzją administracyjną

4) miesięczną liczbę godzin usług faktycznie wykonanych

 • rozliczenie zbiorcze, zawierające:

1) rodzaj usług,

2) liczbę osób objętych pomocą,

3) łączną liczbę godzin wykonanych usług,

- wykaz osób, u których usługi nie były świadczone zgodnie z decyzją, z podaniem przyczyn uniemożliwiających realizacje usług w pełnym zakresie.

h) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez pracowników w związku z wykonywaniem usług.

4.12. Obowiązki i prawa Zamawiającego

a) Zamawiający ma prawo do kontroli jakości świadczonych usług, w tym do wglądu w dokumentację prowadzoną przez Wykonawcę.

b) Zamawiający ma prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nie wywiązywania się Wykonawcy z warunków umowy.

 

             4.13. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

 

                   85140000-2 - Różne usługi w dziedzinie zdrowia

 

85311100-3 – usługi opieki społecznej dla osób starszych

 

85311200-4 – usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

 

                    85312100-0 - Usługi opieki dziennej

 

 

 1. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom:

Wykonawca może powierzyć wykonanie części lub całości niniejszego zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do wykazania w

formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

 

5) Informacja o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia:

Usługa ciągła od 2.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

7) Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia:
7.1. Wykonawcy muszą spełniać warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 1b ustawy pzp. dotyczące:

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

 

1) nie podlegają wykluczeniu;

 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu.

 

2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

 

 1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

 

 

 • Zgodnie z § 3 ust.4 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych - osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać udokumentowane przeszkolenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych usług. Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana jest w oparciu o oświadczenie Wykonawcy.

 

 1. Zdolności technicznej lub zawodowej:

 

 • Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana jest w oparciu o oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  z art. 22 ust. 1b Pzp.

 • Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zobowiązany jest wykazać, że do realizacji zamówienia wskaże osoby, które posiadają uprawnienia i doświadczenie określone w ust. 3.11 a i b SIWZ. Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana jest w oparciu o wskazane osoby do realizacji zamówienia. Załącznik nr 4 do SIWZ: Wykaz osób, Załącznik nr 6 do SIWZ: Wykaz usług

 

 1. znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

 

 

 • Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana jest w oparciu o oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art.

22 ust. 1b Pzp.

2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 22 ust. 1b Ustawy Pzp.

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt. 1) winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy Wykonawcy wspólnie. Warunek określony w pkt. 2), 3) i 4) winien spełniać każdy z Wykonawców wspólnie.

4. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

5. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

 1. jest niezgodna z ustawą,
 2. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3,
 3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,
 4. zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia,
 5. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert ,
 6. zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu,
 7. wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;

7a) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą;

7b) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium

      8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

6. Wykluczenie Wykonawców z udziału w postępowaniu:

6.1 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców podlegających wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 ustawy.

Dodatkowo Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w oparciu o podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy (pkt 1-4):

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U.13 poz. 978 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233 z późn. zm.);

b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

c) jeżeli Wykonawca, lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, tj.: urzędujący członek jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnik w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusz w spółce komandytowej lub komandytowo – akcyjnej lub prokurent pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 2 – 4 ustawy z:

- Zamawiającym,

- osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego;

- członkami komisji przetargowej;

- osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy - chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;

d) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 1 – 4 ustawy, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania,

e) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;

f) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo - akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5;

g)wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych,

h) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

6.2. Wykluczenie Wykonawcy następuje:

1) W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. a) – c) i pkt. 14 ustawy, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. a) – c) ustawy, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;

2) W przypadkach, o których mowa:

a) w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. d) i pkt. 14 ustawy, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit d) ustawy;

b) w art. 24 ust. 1 pkt. 15, art. 24 ust. 5 pkt 5-7 ustawy; jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienia jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia, w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;

3) W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 18 i 20 lub ust. 5 pkt. 2 – 4 ustawy, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

4) W przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 21, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) W przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 22, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

6.3 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16 – 20 lub art. 24 ust. 5 ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione powyżej.

7a) wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 5.2 SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

 1. Pisemne oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, złożone wg Załącznika nr 3 do SIWZ

 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – Załącznik nr 7 do SIWZ .

 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, Oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;

 4. Jeżeli wykonawca zamierza część zamówienia zlecić podwykonawcom na zdolnościach, których polega, na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębne oświadczenia dla tych podwykonawców;

 5. dokumenty wskazane w pkt c i d muszą potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia lub kryteria selekcji w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu;

 6. w oświadczeniach należy wypełnić jedynie te działy i sekcje, które dotyczą warunków udziału i potwierdzających brak podstaw do wykluczenia na podstawie treści ogłoszenia o zamówieniu i niniejszej specyfikacji. Wypełnienie pozostałych, nie wymaganych działów i sekcji nie będzie miało wpływu na ocenę oferty

 1. pisemne oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, złożone wg Załącznika nr 3a do SIWZ;

 

Zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny złożonych ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

 

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, opisanych w części 6.2 SIWZ, chyba że, pomimo braku takiego obowiązku, dołączy on te oświadczenia lub dokumenty do swojej oferty.

 

2. Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy:

Niżej wymienionych dokumentów nie należy dołączać do oferty. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony odrębnym pismem o terminie i miejscu dostarczenia:

 

 1. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

 2. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 3. Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, Wykonawca winien wykazać, że wykonał usługi odpowiadające zakresem przedmiotowi zamówienia, tj.: specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, na podstawie:

a) art. 8 i 9 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 546),

b) art. 18 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930),

c) Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189 poz. 1598 z późn. zm.)

Dowody powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - wzór stanowi Załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ.

 1. wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w rozdział 6 pkt 6.1 i 6.2 SIWZ.

 

Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej Zamawiającego informacji z sesji otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy, zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z wzorem określonym w załączniku do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia (wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ), w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może przedstawić dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

 

 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:                                                                            a) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6.2. lit. b) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. 1 lit. a), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

 

 1. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że  wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:

 1. ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,

 2. zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów;

 3. pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem;

 1. Oświadczenia należy złożyć w formie oryginału, a pozostałe dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnionego do reprezentacji przedstawiciela Wykonawcy.

8) Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium w postępowaniu

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena usługi – waga 60%.

Doświadczenie - waga 35 %

Ilość osób uczestniczących w realizacji zamówienia zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – waga 5%

10) termin składania ofert, adres, na który oferty muszą zostać wysłane, język, w jakim muszą być sporządzone:

w siedzibie zamawiającego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaczowie,
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
37-600 Lubaczów
pokój nr 1
do dnia
19 grudnia 2016 r. do godziny 10:00

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę lub tłumacza przysięgłego.

11) miejsce i termin otwarcia ofert:

w siedzibie zamawiającego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaczowie,
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 4,
37-600 Lubaczów
pokój nr 1
dnia
19 grudnia 2016 r. o godzinie 10:15

12) termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia składania ofert

13) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie dotyczy

14) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

nie dotyczy

15) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

nie dotyczy

16) informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy.

17) Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia: 360776-2016 dnia 07.12.2016 r.

18) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy

 

                                                                                               Kierownik MOPS Lubaczów

                                                                                                        Renata Meder

Ogłoszenie udostępniono na tablicy ogłoszeń

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaczowie

od dnia 07.12.2016 r. do dnia …...........

 

http://www.mopslubaczow.naszops.pl/pliki/plik/siwzspecjalistyczneuslugiopiekuncze2017-1481105156.zip

 

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Maj 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny